עמוד:366

פרק י א ומלכת-שבא שמעת את-שמע שלמה לשם יהוה ותבא לנמתו בחידות : ב ותבא ירושלמה בחיל כבד מאד גמלים נשאים בשמים וזהב רב-מאד ואבן יקרה ותבא אל-שלמה ותדבר אליו את כל-אשר היה עם-לבבה : ג ויגד-לה שלמה את-כל-דבריה לא-היה דבר נעלם מןהמלך אשר לא הגיד לה : ד ותרא מלכת-שבא את כל-חכמת שלמה והבית אשר בנה : ה ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבשיהם ומשקיו ועלתו אשר יעלה בית יהוה ולא-היה בה עוד רוח : ו ותאמר אל-המלך אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על-דבריך ועל-חכמתך : ז ולא-האמנתי לדברים עד אשר-באתי ותראינה עיני והנה לא-הגד-לי החצי הוספת חכמה וטוב אל-השמועה אשר שמעתי : ח אשרי אנשיך אשרי עבדיך אלה העמדים לפניך תמיד השמעים את-חכמתך : ט יהי יהוה אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על-כמא ישראל באהבת יהוה את-ישראל לעלם וישימך למלך לעשות משפט וצדקה : י ותתן למלך מאה ועשרים ככר זהב ובשמים הרבה מאד ואבן יקרה לא-בא כבשם ההוא עוד לרב אשרנתנה מלכת-שבא למלך שלמה : יא וגם אני חירם אשר-נשא זהב מאופיר הביא מאפיר עצי יהוה ואת-ביתו ואת-המלוא ואת חומת ירושלם ואת-חצר ואת-מגדו ואת-גזר : טז פרעה מלך-מצרים עלה וילכד את-גזר וישרפה באש ואת-הכנעני הישב בעיר הרג ויתנה שלחים לבתו אשת שלמה : יז ויבן שלמה את-גזר ואת-בית חרן תחתון : יח ואת-בעלת ואת-תדמר במדבר בארץ : יט ואת כל-ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלם ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו : כ כלהעם הנותר מן-האמרי החתי הפרזי החוי והיבוסי אשר לא-מבני ישראל המה : כא בניהם אשר נתרו אחריהם בארץ אשר לא-יכלו בני ישראל להחרימם ויעלם שלמה למס-עבד עד היום הזה : כב ומבני ישראל לא-נתן שלמה עבד כי-הם אנשי המלחמה ועבדיו ושריו ושלשיו ושרי רכבו ופרשיו : כג אלה שרי הנצבים אשר על-המלאכה לשלמה חמשים וחמש מאות הרדים בעם העשים במלאכה : כד אך בת-פרעה עלתה מעיר דוד אל-ביתה אשר בנה-לה אז בנה את-המלוא : כה והעלה שלמה שלש פעמים בשנה עלות ושלמים עלהמזבח אשר בנה ליהוה והקטיר אתו אשר לפני יהוה ושלם את-הבית : כו ואני עשה המלך שלמה בעציון-גבר אשר את-אלות על-שפת ים-סוף בארץ אדום : כז וישלח חירם באני את-עבדיו אנשי אניות ידעי הים עם עבדי שלמה : כח ויבאו אופירה ויקחו משם זהב ארבע-מאות ועשרים ככר ויבאו אל-המלך שלמה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר