עמוד:365

פרק ט א ויהי ככלות שלמה לבנות את-בית-יהוה ואת-בית המלך ואת כל-חשק שלמה אשר חפץ לעשות : ב וירא יהוה אל-שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון : ג ויאמר יהוה אליו שמעתי את-תפלתך ואת-תחנתך אשר התחננתה לפני הקדשתי את-הבית הזה אשר בנתה לשום-שמי שם עד-עולם והיו עיני ולבי שם כל-הימים : ד ואתה אם-תלך לפני כאשר הלך דוד אביך בתם-לבב ובישר לעשות ככל אשר צויתיך חקי ומשפטי תשמר : ה והקמתי אתכמא ממלכתך על-ישראל לעלם כאשר דברתי על-דוד אביך לאמר לא-יכרת לך איש מעל כמא ישראל : ו אם-שוב תשבון אתם ובניכם מאחרי ולא תשמרו מצותי חקתי אשר נתתי לפניכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם : ז והכרתי את-ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם ואת-הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פני והיה ישראל למשל ולשנינה בכל-העמים : ח והבית הזה יהיה עליון כל-עבר עליו ישם ושרק ואמרו על-מה עשה יהוה ככה לארץ הזאת ולבית הזה : ט ואמרו על אשר עזבו את-יהוה אלהיהם אשר הוציא את-אבתם מארץ מצרים ויחזקו באלהים אחרים וישתחוו להם ויעבדם על-כן הביא יהוה עליהם את כל-הרעה הזאת : י ויהי מקצה עשרים שנה אשר-בנה שלמה את-שני הבתים את-בית יהוה ואת-בית המלך : יא חירם מלך-צר נשא את-שלמה בעצי ארזים ובעצי ברושים ובזהב לכל-חפצו אז יתן המלך שלמה לחירם עשרים עיר בארץ הגליל : יב ויצא חירם מצר לראות את-הערים אשר נתן-לו שלמה ולא ישרו בעיניו : יג ויאמר מה הערים האלה אשר-נתתה לי אחי ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה : יד וישלח חירם למלך מאה ועשרים ככר זהב : טו וזה דבר-המס אשר-העלה המלך שלמה לבנות את-בית אלהינו ללכת בחקיו ולשמר מצותיו כיום הזה : סב והמלך וכל-ישראל עמו זבחים זבח לפני יהוה : סג ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח ליהוה בקר עשרים ושנים אלף וצאן מאה ועשרים אלף ויחנכו את-בית יהוה המלך וכל-בני ישראל : סד ביום ההוא קדש המלך את-תוך החצר אשר לפני בית-יהוה כי-עשה שם את-העלה ואת-המנחה ואת חלבי השלמים כי-מזבח הנחשת אשר לפני יהוה קטן מהכיל את-העלה ואת-המנחה ואת חלבי השלמים : סה ויעש שלמה בעת-ההיא את-החג וכל-ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עדנחל מצרים לפני יהוה אלהינו שבעת ימים ושבעת ימים ארבעה עשר יום : סו ביום השמיני שלח את-העם ויברכו את-המלך וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב על כל-החובה אשר עשה יהוה לדוד עבדו ולישראל עמו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר