עמוד:363

יהוה : יב אז אמר שלמה יהוה אמר לשכן בערפל : יג בנה בניתי בית זבל לך מכון לשבתך עולמים : יד וימב המלך את-פניו ויברך את כל-קהל ישראל וכל-קהל ישראל עמד : טו ויאמר ברוך יהוה אלהי ישראל אשר דבר בפיו את דוד אבי ובידו מלא לאמר : טז מן-היום אשר הוצאתי את-עמי את-ישראל ממצרים לא-בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם ואבחר בדוד להיות על-עמי ישראל : יז ויהי עם-לבב דוד אבי לבנות בית לשם יהוה אלהי ישראל : יח ויאמר יהוה אל-דוד אבי יען אשר היה עם-לבבך לבנות בית לשמי הטיבת כי היה עם-לבבך : יט רק אתה לא תבנה הבית כי אם-בנך היצא מחלציך הוא-יבנה הבית לשמי : כ ויקם יהוה את-דברו אשר דבר ואקם תחת דוד אבי ואשב עלכמא ישראל כאשר דבר יהוה ואבנה הבית לשם יהוה אלהי ישראל : כא ואשם שם מקום לארון אשר-שם ברית יהוה אשר כרת עם-אבתינו בהוציאו אתם מארץ מצרים : כב ויעמד שלמה לפני מזבח יהוה נגד כל-קהל ישראל ויפרש כפיו השמים : כג ויאמר יהוה אלהי ישראל אין-כמוך אלהים בשמים ממעל ועל-הארץ מתחת שמר הברית והחסד לעבדיך ההלכים לפניך בכל-לבם : כד אשר שמרת לעבדך דוד אבי את אשר-דברת לו ותדבר בפיך ובידך מלאת כיום הזה : כה ועתה יהוה אלהי ישראל שמר לעבדך דוד אבי את אשר דברת לו לאמר לא-יכרת לך איש מלפני ישב על-כמא ישראל רק אם-ישמרו בניך את-דרכם ללכת לפני כאשר הלכת לפני : כו ועתה אלהי ישראל יאמן נא דברך אשר דברת לעבדך דוד אבי : כז כי האמנם ישב אלהים על-הארץ הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי-הבית הזה אשר בניתי : כח ופנית אל-תפלת עבדך ואל-תחנתו יהוה אלהי לשמע אלהרנה ואל-התפלה אשר עבדך מתפלל לפניך היום : כט להיות עינך פתחות אל-הבית הזה לילה ויום אל-המקום אשר אמרת יהיה שמי שם לשמע אל-התפלה אשר יתפלל עבדך אלהמקום הזה : ל ושמעת אל-תחנת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל-המקום הזה ואתה תשמע אל-מקום שבתך אל-השמים ושמעת וסלחת : לא את אשר יחטא איש לרעהו ונשאבו אלה להאלתו ובא אלה לפני מזבחך בבית הזה : לב ואתה תשמע השמים ועשית ושפטת את-עבדיך להרשיע רשע לתת דרכו בראשו ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו : לג בהנגף עמך ישראל לפני אויב אשר יחטאו-לך ושבו אליך והודו את-שמך והתפללו והתחננו אליך בבית הזה : לד ואתה תשמע השמים וסלחת לחחאת עמך ישראל והשבתם אל-האדמה אשר נתת לאבותם : לה בהעצר שמים ולא-יהיה מטר כי יחטאו-לך והתפללו אל-המקום הזה והודו את-שמך ומחחאתם ישובון כי תענם : לו ואתה תשמע השמים וסלחת לחחאת עבדיך ועמך ישראל כי תורם את-הדרך החובה אשר ילכו-בה ונתתה מטר על-ארצך אשר-נתתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר