עמוד:362

פרק ח א אז יקהל שלמה את-זקני ישראל את-כל-ראשי המחות נשיאי האבות לבני ישראל אלהמלך שלמה ירושלם להעלות את-ארון ברית-יהוה מעיר דוד היא ציון : ב ויקהלו אלהמלך שלמה כל-איש ישראל בירח האתנים בחג הוא החדש השביעי : ג ויבאו כל זקני ישראל וישאו הכהנים את-הארון : ד ויעלו את-ארון יהוה ואת-אהל מועד ואת-כל-כלי הקדש אשר באהל ויעלו אתם הכהנים והלוים : ה והמלך שלמה וכל-עדת ישראל הנועדים עליו אתו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשר לא-ימפרו ולא ימנו מרב : ו ויבאו הכהנים את-ארון ברית-יהוה אל-מקומו אל-דביר הבית אל-קדש הקדשים אל-תחת כנפי הכרובים : ז כי הכרובים פרשים כנפים אל-מקום הארון ויסכו הכרבים על-הארון ועל-בדיו מלמעלה : ח ויארכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן-הקדש על-פני הדביר ולא יראו החוצה ויהיו שם עד היום הזה : ט אין בארון רק שני לחות האבנים אשר הנח שם משה בחרב אשר כרת יהוה עם-בני ישראל בצאתם מארץ מצרים : י ויהי בצאת הכהנים מן-הקדש והענן מלא את-בית יהוה : יא ולא-יכלו הכהנים לעמד לשרת מפני הענן כי-מלא כבוד-יהוה את-בית הבית משמאלו ואת-הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב : מ ויעש חירום אתהכירות ואת-היעים ואת-המזרקות ויכל חירם לעשות את-כל-המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית יהוה : מא עמדים שנים וגלת הכתרת אשר-על-ראש העמדים שתים והשבכות שתים לכמות את-שתי גלת הכתרת אשר על-ראש העמודים : מב ואת-הרמנים ארבע מאות לשתי השבכות שני-טורים רמנים לשבכה האחת לכמות את-שתי גלת הכתרת אשר על-פני העמודים : מג ואת-המכנות עשר ואת-הכירת עשרה על-המכנות : מד ואת-הים האחד ואתהבקר שנים-עשר תחת הים : מה ואת-המירות ואת-היעים ואת-המזרקות ואת כל-הכלים האלה אשר עשה חירם למלך שלמה בית יהוה נחשת ממרט : מו בככר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה בין סכות ובין צרתן : מז וינח שלמה את-כל-הכלים מרב מאד מאד לא נחקר משקל הנחשת : מח ויעש שלמה את כל-הכלים אשר בית יהוה את מזבח הזהב ואתהשלחן אשר עליו לחם הפנים זהב : מט ואת-המנרות חמש מימין וחמש משמאול לפני הדביר זהב סגור והפרח והנרת והמלקחים זהב : נ והמפות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור והפתות לדלתות הבית הפנימי לקדש הקדשים לדלתי הבית להיכל זהב : נא ותשלם כל-המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית יהוה ויבא שלמה את-קדשי דוד אביו את-הכסף ואת-הזהב ואת-הכלים נתן באצרות בית יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר