עמוד:359

פרק ו א ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני-ישראל מארץ-מצרים בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני למלך שלמה על-ישראל ויבן הבית ליהוה : ב והבית אשר בנה המלך שלמה ליהוה ששים-אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו : ג והאולם עלפני היכל הבית עשרים אמה ארכו על-פני רחב הבית עשר באמה רחבו על-פני הבית : ד ויעש לבית חלוני שקפים אטמים : ה ויבן על-קיר הבית יציע סביב את-קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב : ו היציע התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירותהבית : ז והבית בהבנתו אבן-שלמה ממע נבנה ומקבות והגרזן כל-כלי ברזל לא-נשמע בבית בהבנתו : ח פתח הצלע התיכנה אל-כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על-התיכנה ומןהתיכנה אל-השלשים : ט ויבן את-הבית ויכלהו ויספן את-הבית גבים ושדרת בארזים : י ויבן את-היציע על-כל-הבית חמש אמות קומתו ויאחז את-הבית בעצי ארזים : יא ויהי דבריהוה אל-שלמה לאמר : יב הבית הזה אשר-אתה בנה אם-תלך בחקתי ואת-משפטי תעשה ושמרת את-כל-מצותי ללכת בהם והקמתי את-דברי אתך אשר דברתי אל-דוד אביך : יג ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את-עמי ישראל : יד ויבן שלמה את-הבית ויכלהו : טו ויבן את-קירות הבית מביתה בצלעות ארזים מקרקע הבית עד-קירות המפן צפה עץ מבית ויצף את-קרקע הבית בצלעות ברושים : טז ויבן את-עשרים אמה מירכתי הבית בצלעות ארזים מן-הקרקע עד-הקירות ויבן לו מבית לדביר לקדש הקדשים : יז וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפני : יח וארז אל-הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים הכל ארז אין אבן נראה : יט ודביר בתוך-הבית מפנימה הכין לתתן שם את-ארון ברית יהוה : כ ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז : כא ויצף שלמה את-הבית מפנימה זהב סגור ויעבר ברתוקות זהב לפני הדביר ויצפהו זהב : כב ואת-כל-הבית צפה זהב עד-תם כל-הבית וכל-המזבח אשר-לדביר צפה זהב : כג ויעש בדביר שני כרובים עצי-שמן עשר אמות קומתו : כד וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד-קצות כנפיו : כה ועשר באמה הכרוב השני מדה אחת וקצב אחד לשני הכרבים : כו קומת הכרוב האחד גדלות אבנים יקרות לימד הבית אבני גזית : לב ויפסלו בני שלמה ובני חירום והגבלים ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר