עמוד:357

פרק ה א ושלמה היה מושל בכל-הממלכות מן-הנחר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את-שלמה כל-ימי חייו : ב ויהי לחם-שלמה ליום אחד שלשים כר סלת וששים כר קמח : ג עשרה בקר בראים ועשרים בקר רעי ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברברים אבוסים : ד כי-הוא רדה בכל-עבר הנהר מתפסח ועד-עזה בכל-מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל-עבדיו ממביב : ה וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד- פרק ד א ויהי המלך שלמה מלך על-כל-ישראל : ב ואלה השרים אשר-לו עזריהו בן-צדוק הכהן : ג אליחרף ואחיה בני שישא ספרים יהושפט בן-אחילוד המזכיר : ד ובניהו בן-יהוידע עלהצבא וצדוק ואביתר כהנים : ה ועזריהו בן-נתן על-הנצבים וזבוד בן-נתן כהן רעה המלך : ו ואחישר על-הבית ואדנירם בן-עבדא על-המס : ז ולשלמה שנים-עשר נצבים על-כלישראל וכלכלו את-המלך ואת-ביתו חדש בשנה יהיה על-האחד לכלכל : ח ואלה שמותם בן-חור בהר אפרים : ט בן-דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן : י בן-חסד בארבות לו שכה וכל-ארץ חפר : יא בן-אבינדב כל-נפת דאר טפת בת-שלמה היתה לו לאשה : יב בענא בן-אחילוד תענך ומגדו וכל-בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם : יג בן-גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בןמנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת : יד אחינדב בן-עדא מחנימה : טו אחימעץ בנפתלי גם-הוא לקח את-בשמת בת-שלמה לאשה : טז בענא בן-חושי באשר ובעלות : יז יהושפט בן-פרוח ביששכר : יח שמעי בן-אלא בבנימן : יט גבר בן-ארי בארץ גלעד ארץ סיחון מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ : כ יהודה וישראל רבים כחול אשר-על-הים לרב אכלים ושתים ושמחים : החי : כד ויאמר המלך קחו לי-חרב ויבאו החרב לפני המלך : כה ויאמר המלך גזרו אתהילד החי לשנים ותנו את-החצי לאחת ואת-החצי לאחת : כו ותאמר האשה אשר-בנה החי אל-המלך כי-נכמרו רחמיה על-בנה ותאמר בי אדני תנו-לה את-הילוד החי והמת אלתמיתהו וזאת אמרת גם-לי גם-לך לא יהיה גזרו : כז ויען המלך ויאמר תנו-לה את-הילוד החי והמת לא תמיתהו היא אמו : כח וישמעו כל-ישראל את-המשפט אשר שפט המלך ויראו מפני המלך כי ראו כי-חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר