עמוד:355

שלמה ויאמר לאמו ולמה את שאלת את-אבישג השנמית לאדניהו ושאלי-לו את-המלוכה כי הוא אחי הגדול ממני ולו ולאביתר הכהן וליואב בן-צרויה : כג וישבע המלך שלמה ביהוה לאמר כה יעשה-לי אלהים וכה יוסיף כי בנפשו דבר אדניהו את-הדבר הזה : כד ועתה חייהוה אשר הכינני ויושיבני על-כמא דוד אבי ואשר עשה-לי בית כאשר דבר כי היום יומת אדניהו : כה וישלח המלך שלמה ביד בניהו בן-יהוידע ויפגע-בו וימת : כו ולאביתר הכהן אמר המלך ענתת לך על-שדיך כי איש מות אתה וביום הזה לא אמיתך כי-נשאת את-ארון אדני יהוה לפני דוד אבי וכי התענית בכל אשר-התענה אבי : כז ויגרש שלמה את-אביתר מהיות כהן ליהוה למלא את-דבר יהוה אשר דבר על-בית עלי בשלה : כח והשמעה באה עד-יואב כי יואב נטה אחרי אדניה ואחרי אבשלום לא נטה וינס יואב אל-אהל יהוה ויחזק בקרנות המזבח : כט ויגד למלך שלמה כי נס יואב אל-אהל יהוה והנה אצל המזבח וישלח שלמה את-בניהו בן-יהוידע לאמר לך פגע-בו : ל ויבא בניהו אל-אהל יהוה ויאמר אליו כהאמר המלך צא ויאמר לא כי פה אמות וישב בניהו את-המלך דבר לאמר כה-דבר יואב וכה ענני : לא ויאמר לו המלך עשה כאשר דבר ופגע-בו וקברתו והסירת דמי חנם אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי : לב והשיב יהוה את-דמו על-ראשו אשר פגע בשני-אנשים צדקים וטבים ממנו ויהרגם בחרב ואבי דוד לא ידע את-אבנר בן-נר שר-צבא ישראל ואתעמשא בן-יתר שר-צבא יהודה : לג ושבו דמיהם בראש יואב ובראש זרעו לעלם ולדוד ולזרעו ולביתו ולכסאו יהיה שלום עד-עולם מעם יהוה : לד ויעל בניהו בן-יהוידע ויפגע-בו וימתהו ויקבר בביתו במדבר : לה ויתן המלך את-בניהו בן-יהוידע תחתיו על-הצבא ואתצדוק הכהן נתן המלך תחת אביתר : לו וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר לו בנה-לך בית בירושלם וישבת שם ולא-תצא משם אנה ואנה : לז והיה ביום צאתך ועברת את-נחל קדרון ידע תדע כי מות תמות דמך יהיה בראשך : לח ויאמר שמעי למלך טוב הדבר כאשר דבר אדני המלך כן יעשה עבדך וישב שמעי בירושלם ימים רבים : לט ויהי מקץ שלש שנים ויברחו שני-עבדים לשמעי אל-אכיש בן-מעכה מלך גת ויגידו לשמעי לאמר הנה עבדיך בגת : מ ויקם שמעי ויחבש את-חמרו וילך גתה אל-אכיש לבקש את-עבדיו וילך שמעי ויבא את-עבדיו מגת : מא ויגד לשלמה כי-הלך שמעי מירושלם גת וישב : מב וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר אליו הלוא השבעתיך ביהוה ואעד בך לאמר ביום צאתך והלכת אנה ואנה ידע תדע כי מות תמות ותאמר אלי טוב הדבר שמעתי : מג ומדוע לא שמרת את שבעת יהוה ואת-המצוה אשר-צויתי עליך : מד ויאמר המלך אל-שמעי אתה ידעת את כלהרעה אשר ידע לבבך אשר עשית לדוד אבי והשיב יהוה את-רעתך בראשך : מה והמלך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר