עמוד:353

אתה אמרת אדניהו ימלך אחרי והוא ישב על-כסאי : כה כי ירד היום ויזבח שור ומריאוצאן לרב ויקרא לכל-בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן והנם אכלים ושתים לפניו ויאמרו יחי המלך אדניהו : כו ולי אני-עבדך ולצדק הכהן ולבניהו בן-יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא : כז אם מאת אדני המלך נהיה הדבר הזה ולא הודעת את-עבדך מי ישב על-כמא אדני-המלך אחריו : כח ויען המלך דוד ויאמר קראו-לי לבת-שבע ותבא לפני המלך ותעמד לפני המלך : כט וישבע המלך ויאמר חי-יהוה אשר-פדה את-נפשי מכל-צרה : ל כי כאשר נשבעתי לך ביהוה אלהי ישראל לאמר כי-שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על-כסאי תחתי כי כן אעשה היום הזה : לא ותקד בת-שבע אפים ארץ ותשתחו למלך ותאמר יחי אדני המלך דוד לעלם : לב ויאמר המלך דוד קראו-לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניהו בןיהוידע ויבאו לפני המלך : לג ויאמר המלך להם קחו עמכם את-עבדי אדניכם והרכבתם את-שלמה בני על-הפרדה אשר-לי והורדתם אתו אל-גחון : לד ומשח אתו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על-ישראל ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה : לה ועליתם אחריו ובא וישב על-כסאי והוא ימלך תחתי ואתו צויתי להיות נגיד על-ישראל ועל-יהודה : לו ויען בניהו בן-יהוידע את-המלך ויאמר אמן כן יאמר יהוה אלהי אדני המלך : לז כאשר היה יהוה עם-אדני המלך כן יהיה עם-שלמה ויגדל את-כסאו מכמא אדני המלך דוד : לח וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן-יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו את-שלמה על-פרדת המלך דוד וילכו אתו על-גחון : לט ויקח צדוק הכהן את-קרן השמן מן-האהל וימשח אתשלמה ויתקעו בשופר ויאמרו כל-העם יחי המלך שלמה : מ ויעלו כל-העם אחריו והעם מחללים בחללים ושמחים שמחה גדולה ותבקע הארץ בקולם : מא וישמע אדניהו וכלהקראים אשר אתו והם כלו לאכל וישמע יואב את-קול השופר ויאמר מדוע קול-הקריה הומה : מב עודנו מדבר והנה יונתן בן-אביתר הכהן בא ויאמר אדניהו בא כי איש חיל אתה וטוב תבשר : מג ויען יונתן ויאמר לאדניהו אבל אדנינו המלך-דוד המליך את-שלמה : מד וישלח אתו-המלך את-צדוק הכהן ואת-נתן הנביא ובניהו בן-יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו אתו על פרדת המלך : מה וימשחו אתו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך בגחון ויעלו משם שמחים ותהם הקריה הוא הקול אשר שמעתם : מו וגם ישב שלמה על כמא המלוכה : מז וגם-באו עבדי המלך לברך את-אדנינו המלך דוד לאמר ייטב אלהים את-שם שלמה משמך ויגדל את-כסאו מכסאך וישתחו המלך על-המשכב : מח וגם-ככה אמר המלך ברוך יהוה אלהי ישראל אשר נתן היום ישב על-כסאי ועיני ראות : מט ויחרדו ויקמו כל-הקראים אשר לאדניהו וילכו איש לדרכו : נ ואדניהו ירא מפני שלמה ויקם וילך ויחזק בקרנות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר