עמוד:348

פרק כב א וידבר דוד ליהוה את-דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אתו מכף כל-איביו ומכף שאול : ב ויאמר יהוה סלעי ומצדתי ומפלטי-לי : ג אלהי צורי אחסה-בו מגני וקרן ישעי משגבי ומנוסי משעי מחמס תשעני : ד מהלל אקרא יהוה ומאיבי אושע : ה כי אפפני משברי-מות נחלי בליעל יבעתני : ו חבלי שאול סבני קדמני מקשי-מות : ז בצר-לי אקרא יהוה ואל-אלהי אקרא וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו : ח ויתגעש ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי-חרה לו : ט עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו : י ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו : יא וירכב על-כרוב ויעף וירא על-כנפי-רוח : יב וישת חשך סביבתיו סכות חשרת-מים עבי שחקים : יג מנגה נגדו בערו גחלי-אש : יד ירעם מן-שמים יהוה ועליון יתן קולו : טו וישלח חצים ויפיצם ברק ויהם : טז ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת יהוה מנשמת רוח אפו : יז ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים : יח יצילני מאיבי עז משנאי כי אמצו ממני : יט יקדמני ביום אידי ויהי יהוה משען לי : כ ויצא למרחב אתי יחלצני כי-חפץ בי : כא יגמלני יהוה כצדקתי כבר ידי ישיב לי : כב ואת-חית השדה לילה : יא ויגד לדוד את אשר-עשתה רצפה בת-איה פלגש שאול : יב וילך דוד ויקח את-עצמות שאול ואת-עצמות יהונתן בנו מאת בעלי יביש גלעד אשר גנבו אתם מרחב בית-שן אשר תלאום שמה פלשתים ביום הכות פלשתים את-שאול בגלבע : יג ויעל משם את-עצמות שאול ואת-עצמות יהונתן בנו ויאספו את-עצמות המוקעים : יד ויקברו את-עצמות-שאול ויהונתן-בנו בארץ בנימן בצלע בקבר קיש אביו ויעשו כל אשר-צוה המלך ויעתר אלהים לארץ אחרי-כן : טו ותהי-עוד מלחמה לפלשתים את-ישראל וירד דוד ועבדיו עמו וילחמו את-פלשתים ויעף דוד : טז וישבי בנב אשר בילידי הרפה ומשקל קינו שלש מאות משקל נחשת והוא חגור חדשה ויאמר להכות את-דוד : יז ויעזר-לו אבישי בןצרויה ויך את-הפלשתי וימיתהו אז נשבעו אנשי-דוד לו לאמר לא-תצא עוד אתנו למלחמה ולא תכבה את-נר ישראל : יח ויהי אחרי-כן ותהי-עוד המלחמה בגוב עם-פלשתים אז הכה סבכי החשתי את-סף אשר בילדי הרפה : יט ותהי-עוד המלחמה בגוב עם-פלשתים ויך אלחנן בן-יערי ארגים בית הלחמי את גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים : כ ותהי-עוד מלחמה בגת ויהי איש מדון ואצבעת ידיו ואצבעת רגליו שש ושש עשרים וארבע מספר וגם-הוא ילד להרפה : כא ויחרף את-ישראל ויכהו יהונתן בן-שמעה אחי דוד : כב אתארבעת אלה ילדו להרפה בגת ויפלו ביד-דוד וביד עבדיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר