עמוד:346

פרק כ א ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן-בכרי איש ימיני ויתקע בשפר ויאמר אין-לנו חלק בדוד ולא נחלה-לנו בבן-ישי איש לאהליו ישראל : ב ויעל כל-איש ישראל מאחרי דוד אחרי שבע בן-בכרי ואיש יהודה דבקו במלכם מן-הירדן ועד-ירושלם : ג ויבא דוד אל-ביתו ירושלם ויקח המלך את עשר-נשים פלגשים אשר הניח לשמר הבית ויתנם בית-משמרת ויכלכלם ואליהם לא-בא ותהיינה צררות עד-יום מתן אלמנות חיות : ד ויאמר המלך אלעמשא הזעק-לי את-איש-יהודה שלשת ימים ואתה פה עמד : ה וילך עמשא להזעיק אתיהודה ויוחר מן-המועד אשר יעדו : ו ויאמר דוד אל-אבישי עתה ירע לנו שבע בן-בכרי מןאבשלום אתה קח את-עבדי אדניך ורדף אחריו פן-מצא לו ערים בצרות והציל עיננו : ז ויצאו אחריו אנשי יואב והכרתי והפלתי וכל-הגברים ויצאו מירושלם לרדף אחרי שבע בןבכרי : ח הם עם-האבן הגדולה אשר בגבעון ועמשא בא לפניהם ויואב חגור מדו לבשו ועליו חגור חרב מצמדת על-מתניו בתערה והוא יצא ותפל : ט ויאמר יואב לעמשא השלום אתה אחי ותחז יד-ימין יואב בזקן עמשא לנשק-לו : י ועמשא לא-נשמר בחרב אשר בידיואב ויכהו בה אל-החמש וישפך מעיו ארצה ולא-שנה לו וימת ס ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי שבע בן-בכרי : יא ואיש עמד עליו מנערי יואב ויאמר מי אשר חפץ ביואב ומי אשרלדוד אחרי יואב : יב ועמשא מתגלל בדם בתוך המסלה וירא האיש כי-עמד כל-העם וימב את-עמשא מן-המסלה השדה וישלך עליו בגד כאשר ראה כל-הבא עליו ועמד : יג כאשר הגה מן-המסלה עבר כל-איש אחרי יואב לרדף אחרי שבע בן-בכרי : יד ויעבר בכל-שבטי הזאת : לח ישב-נא עבדך ואמת בעירי עם קבר אבי ואמי והנה עבדך כמהם יעבר עם-אדני המלך ועשה-לו את אשר-טוב בעיניך : לט ויאמר המלך אתי יעבר כמהם ואני אעשה-לו את-החוב בעיניך וכל אשר-תבחר עלי אעשה-לך : מ ויעבר כל-העם את-הירדן והמלך עבר וישק המלך לברזלי ויברכהו וישב למקמו : מא ויעבר המלך הגלגלה וכמהן עבר עמו וכלעם יהודה העבירו את-המלך וגם חצי עם ישראל : מב והנה כל-איש ישראל באים אלהמלך ויאמרו אל-המלך מדוע גנבוך אחינו איש יהודה ויעברו את-המלך ואת-ביתו אתהירדן וכל-אנשי דוד עמו : מג ויען כל-איש יהודה על-איש ישראל כי-קרוב המלך אלי ולמה זה חרה לך על-הדבר הזה האכול אכלנו מן-המלך אם-נשאת נשא לנו : מד ויען אישישראל את-איש יהודה ויאמר עשר-ידות לי במלך וגם-בדוד אני ממך ומדוע הקלתני ולאהיה דברי ראשון לי להשיב את-מלכי ויקש דבר-איש יהודה מדבר איש ישראל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר