עמוד:345

אחרנים להשיב את-המלך אל-ביתו ודבר כל-ישראל בא אל-המלך אל-ביתו : יג אחי אתם עצמי ובשרי אתם ולמה תהיו אחרנים להשיב את-המלך : יד ולעמשא תמרו הלוא עצמי ובשרי אתה כה יעשה-לי אלהים וכה יוסיף אם-לא שר-צבא תהיה לפני כל-הימים תחת יואב : טו ויט את-לבב כל-איש-יהודה כאיש אחד וישלחו אל-המלך שוב אתה וכל-עבדיך : טז וישב המלך ויבא עד-הירדן ויהודה בא הגלגלה ללכת לקראת המלך להעביר את-המלך את-הירדן : יז וימהר שמעי בן-גרא בן-הימיני אשר מבחורים וירד עם-איש יהודה לקראת המלך דוד : יח ואלף איש עמו מבנימן וציבא נער בית שאול וחמשת עשר בניו ועשרים עבדיו אתו וצלחו הירדן לפני המלך : יט ועברה העברה לעביר את-בית המלך ולעשות החוב בעיניו ושמעי בן-גרא נפל לפני המלך בעברו בירדן : כ ויאמר אל-המלך אל-יחשבלי אדני עון ואל-תזכר את אשר העוה עבדך ביום אשר-יצא אדני-המלך מירושלם לשום המלך אל-לבו : כא כי ידע עבדך כי אני חטאתי והנה-באתי היום ראשון לכל-בית יוסף לרדת לקראת אדני המלך : כב ויען אבישי בן-צרויה ויאמר התחת זאת לא יומת שמעי כי קלל את-משיח יהוה : כג ויאמר דוד מה-לי ולכם בני צרויה כי-תהיו-לי היום לשטן היום יומת איש בישראל כי הלוא ידעתי כי היום אני-מלך על-ישראל : כד ויאמר המלך אלשמעי לא תמות וישבע לו המלך : כה ומפבשת בן-שאול ירד לקראת המלך ולא-עשה רגליו ולא-עשה שפמו ואת-בגדיו לא כבס למן-היום לכת המלך עד-היום אשר-בא בשלום : כו ויהי כי-בא ירושלם לקראת המלך ויאמר לו המלך למה לא-הלכת עמי מפיבשת : כז ויאמר אדני המלך עבדי רמני כי-אמר עבדך אחבשה-לי החמור וארכב עליה ואלך את-המלך כי פמח עבדך : כח וירגל בעבדך אל-אדני המלך ואדני המלך כמלאך האלהים ועשה החוב בעיניך : כט כי לא היה כל-בית אבי כי אם-אנשי-מות לאדני המלך ותשת את-עבדך באכלי שלחנך ומה-יש-לי עוד צדקה ולזעק עוד אל-המלך : ל ויאמר לו המלך למה תדבר עוד דבריך אמרתי אתה וציבא תחלקו את-השדה : לא ויאמר מפיבשת אל-המלך גם את-הכל יקח אחרי אשר-בא אדני המלך בשלום אל-ביתו : לב וברזלי הגלעדי ירד מרגלים ויעבר את-המלך הירדן לשלחו את-הירדן : לג וברזלי זקן מאד בן-שמנים שנה והוא-כלכל אתהמלך בשיבתו במחנים כי-איש גדול הוא מאד : לד ויאמר המלך אל-ברזלי אתה עבר אתי וכלכלתי אתך עמדי בירושלם : לה ויאמר ברזלי אל-המלך כמה ימי שני חיי כי-אעלה אתהמלך ירושלם : לו בן-שמנים שנה אנכי היום האדע בין-טוב לרע אם-יטעם עבדך אתאשר אכל ואת-אשר אשתה אם-אשמע עוד בקול שרים ושרות ולמה יהיה עבדך עוד למשא אל-אדני המלך : לז כמעט יעבר עבדך את-הירדן את-המלך ולמה יגמלני המלך הגמולה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר