עמוד:343

פרק יח א ויפקד דוד את-העם אשר אתו וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות : ב וישלח דוד אתהעם השלשית ביד-יואב והשלשית ביד אבישי בן-צרויה אחי יואב והשלשת ביד אתי הגתי ס ויאמר המלך אל-העם יצא אצא גם-אני עמכם : ג ויאמר העם לא תצא כי אם-נס ננוס לא-ישימו אלינו לב ואם-ימתו חצינו לא-ישימו אלינו לב כי-עתה כמנו עשרה אלפים ועתה טוב כי-תהיה-לנו מעיר לעזור : ד ויאמר אליהם המלך אשר-ייטב בעיניכם אעשה ויעמד המלך אל-יד השער וכל-העם יצאו למאות ולאלפים : ה ויצו המלך את-יואב ואת-אבישי ואת-אתי לאמר לאט-לי לנער לאבשלום וכל-העם שמעו בצות המלך את-כל-השרים עלדבר אבשלום : ו ויצא העם השדה לקראת ישראל ותהי המלחמה ביער אפרים : ז וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד ותהי-שם המגפה גדולה ביום ההוא עשרים אלף : ח ותהישם המלחמה נפוצת על-פני כל-הארץ וירב היער לאכל בעם מאשר אכלה החרב ביום ההוא : ט ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד ואבשלום רכב על-הפרד ויבא הפרד תחת שובך האלה הגדולה ויחזק ראשו באלה ויתן בין השמים ובין הארץ והפרד אשר-תחתיו עבר : י וירא איש אחד ויגד ליואב ויאמר הנה ראיתי את-אבשלם תלוי באלה : יא ויאמר יואב לאיש המגיד לו והנה ראית ומדוע לא-הכיתו שם ארצה ועלי לתת לך עשרה כסף וחגרה אחת : יב ויאמר האיש אל-יואב ולו אנכי שקל על-כפי אלף כסף לא-אשלח ידי אל-בןהמלך כי באזנינו צוה המלך אתך ואת-אבישי ואת-אתי לאמר שמרו-מי בנער באבשלום : יג או-עשיתי בנפשי שקר וכל-דבר לא-יכחד מן-המלך ואתה תתיצב מנגד : יד ויאמר יואב לא-כן אחילה לפניך ויקח שלשה שבטים בכפו ויתקעם בלב אבשלום עודנו חי בלב האלה : טו ויסבו עשרה נערים נשאי כלי יואב ויכו את-אבשלום וימיתהו : טז ויתקע יואב בשפר וישב העם מרדף אחרי ישראל כי-חשך יואב את-העם : יז ויקחו את-אבשלום וישליכו אתו ביער אל-הפחת הגדול ויצבו עליו גל-אבנים גדול מאד וכל-ישראל נסו איש לאהליו : יח ואבשלם לקח ויצב-לו בחייו את-מצבת אשר בעמק-המלך כי אמר אין-לי בן בעבור הזכיר שמי ויקרא למצבת על-שמו ויקרא לה יד אבשלם עד היום הזה : יט ואחימעץ בן-צדוק אמר ארוצה נא ואבשרה את-המלך כי-שפטו יהוה מיד איביו : כ ויאמר לו יואב לא איש בשרה אתה היום הזה ובשרת ביום אחר והיום הזה לא תבשר כי-על-כן בן-המלך מת : כא ויאמר יואב לכושי לך הגד למלך אשר ראיתה וישתחו כושי ליואב וירץ : כב ויסף עוד אחימעץ בן-צדוק ויאמר אל-יואב ויהי מה ארצה-נא גם-אני אחרי הכושי ויאמר יואב למהזה אתה רץ בני ולכה אין-בשורה מצאת : כג ויהי-מה ארוץ ויאמר לו רוץ וירץ אחימעץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר