עמוד:342

בהם בתחלה ושמע השמע ואמר היתה מגפה בעם אשר אחרי אבשלם : י והוא גם-בן-חיל אשר לבו כלב האריה המס ימס כי-ידע כל-ישראל כי-גבור אביך ובני-חיל אשר אתו : יא כי יעצתי האסף יאסף עליך כל-ישראל מדן ועד-באר שבע כחול אשר-על-הים לרב ופניך הלכים בקרב : יב ובאנו אליו באחד המקומת אשר נמצא שם ונחנו עליו כאשר יפל החל על-האדמה ולא-נותר בו ובכל-האנשים אשר-אתו גם-אחד : יג ואם-אל-עיר יאסף והשיאו כל-ישראל אל-העיר ההיא חבלים וסחבנו אתו עד-הנחל עד אשר-לא-נמצא שם גם-צרור : יד ויאמר אבשלום וכל-איש ישראל טובה עצת חושי הארכי מעצת אחיתפל ויהוה צוה להפר את-עצת אחיתפל החובה לבעבור הביא יהוה אל-אבשלום את-הרעה : טו ויאמר חושי אל-צדוק ואל-אביתר הכהנים כזאת וכזאת יעץ אחיתפל את-אבשלם ואת זקני ישראל וכזאת וכזאת יעצתי אני : טז ועתה שלחו מהרה והגידו לדוד לאמר אל-תלן הלילה בערבות המדבר וגם עבור תעבור פן יבלע למלך ולכל-העם אשר אתו : יז ויהונתן ואחימעץ עמדים בעין-רגל והלכה השפחה והגידה להם והם ילכו והגידו למלך דוד כי לא יוכלו להראות לבוא העירה : יח וירא אתם נער ויגד לאבשלם וילכו שניהם מהרה ויבאו אל-בית-איש בבחורים ולו באר בחצרו וירדו שם : יט ותקח האשה ותפרש את-המסך על-פני הבאר ותשטח עליו הרפות ולא נודע דבר : כ ויבאו עבדי אבשלום אל-האשה הביתה ויאמרו איה אחימעץ ויהונתן ותאמר להם האשה עברו מיכל המים ויבקשו ולא מצאו וישבו ירושלם : כא ויהי אחרי לכתם ויעלו מהבאר וילכו ויגדו למלך דוד ויאמרו אל-דוד קומו ועברו מהרה את-המים כי-ככה יעץ עליכם אחיתפל : כב ויקם דוד וכל-העם אשר אתו ויעברו את-הירדן עד-אור הבקר עד-אחד לא נעדר אשר לא-עבר את-הירדן : כג ואחיתפל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבש את-החמור ויקם וילך אל-ביתו אל-עירו ויצו אל-ביתו ויחנק וימת ויקבר בקבר אביו : כד ודוד בא מחנימה ואבשלם עבר את-הירדן הוא וכל-איש ישראל עמו : כה ואת-עמשא שם אבשלם תחת יואב על-הצבא ועמשא בן-איש ושמו יתרא הישראלי אשרבא אל-אביגל בת-נחש אחות צרויה אם יואב : כו ויחן ישראל ואבשלם ארץ הגלעד : כז ויהי כבוא דוד מחנימה ושבי בן-נחש מרבת בני-עמון ומכיר בן-עמיאל מלא דבר וברזלי הגלעדי מרגלים : כח משכב וספות וכלי יוצר וחחים ושערים וקמח וקלי ופול ועדשים וקלי : כט ודבש וחמאה וצאן ושפות בקר הגישו לדוד ולעם אשר-אתו לאכול כי אמרו העם רעב ועיף וצמא במדבר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר