עמוד:341

פרק יז א ויאמר אחיתפל אל-אבשלם אבחרה נא שנים-עשר אלף איש ואקומה וארדפה אחרי-דוד הלילה : ב ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים והחרדתי אתו ונס כל-העם אשר-אתו והכיתי את-המלך לבדו : ג ואשיבה כל-העם אליך כשוב הכל האיש אשר אתה מבקש כל-העם יהיה שלום : ד ויישר הדבר בעיני אבשלם ובעיני כל-זקני ישראל : ה ויאמר אבשלום קרא נא גם לחושי הארכי ונשמעה מה-בפיו גם-הוא : ו ויבא חושי אל-אבשלום ויאמר אבשלום אליו לאמר כדבר הזה דבר אחיתפל הנעשה את-דברו אם-אין אתה דבר : ז ויאמר חושי אל-אבשלום לא-טובה העצה אשר-יעץ אחיתפל בפעם הזאת : ח ויאמר חושי אתה ידעת את-אביך ואת-אנשיו כי גברים המה ומרי נפש המה כדב שכול בשדה ואביך איש מלחמה ולא ילין את-העם : ט הנה עתה הוא-נחבא באחת הפחתים או באחד המקומת והיה כנפל אמר שמעי בקללו צא צא איש הדמים ואיש הבליעל : ח השיב עליך יהוה כל דמי ביתשאול אשר מלכת תחתיו ויתן יהוה את-המלוכה ביד אבשלום בנך והנך ברעתך כי איש דמים אתה : ט ויאמר אבישי בן-צרויה אל-המלך למה יקלל הכלב המת הזה את-אדני המלך אעברה-נא ואסירה את-ראשו : י ויאמר המלך מה-לי ולכם בני צריה כה יקלל כי יהוה אמר לו קלל את-דוד ומי יאמר מדוע עשיתה כן : יא ויאמר דוד אל-אבישי ואל-כל-עבדיו הנה בני אשר-יצא ממעי מבקש את-נפשי ואף כי-עתה בן-הימיני הנחו לו ויקלל כי אמר-לו יהוה : יב אולי יראה יהוה בעיני והשיב יהוה לי טובה תחת קללתו היום הזה : יג וילך דוד ואנשיו בדרך ס ושמעי הלך בצלע ההר לעמתו הלוך ויקלל ויסקל באבנים לעמתו ועפר בעפר : יד ויבא המלך וכל-העם אשר-אתו עיפים וינפש שם : טו ואבשלום וכל-העם איש ישראל באו ירושלם ואחיתפל אתו : טז ויהי כאשר-בא חושי הארכי רעה דוד אל-אבשלום ויאמר חושי אל-אבשלם יחי המלך יחי המלך : יז ויאמר אבשלום אל-חושי זה חסדך אתרעך למה לא-הלכת את-רעך : יח ויאמר חושי אל-אבשלם לא כי אשר בחר יהוה והעם הזה וכל-איש ישראל לו אהיה ואתו אשב : יט והשנית למי אני אעבד הלוא לפני בנו כאשר עבדתי לפני אביך כן אהיה לפניך : כ ויאמר אבשלום אל-אחיתפל הבו לכם עצה מה-נעשה : כא ויאמר אחיתפל אל-אבשלם בוא אל-פלגשי אביך אשר הניח לשמור הבית ושמע כלישראל כי-נבאשת את-אביך וחזקו ידי כל-אשר אתך : כב ויחו לאבשלום האהל על-הגג ויבא אבשלום אל-פלגשי אביו לעיני כל-ישראל : כג ועצת אחיתפל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל-איש בדבר האלהים כן כל-עצת אחיתפל גם-לדוד גם לאבשלם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר