עמוד:340

פרק טז א ודוד עבר מעט מהראש והנה ציבא נער מפי-בשת לקראתו וצמד חמרים חבשים ועליהם מאתים לחם ומאה צמוקים ומאה קיץ ונבל יין : ב ויאמר המלך אל-ציבא מה-אלה לך ויאמר ציבא החמורים לבית-המלך לרכב והלחם והקיץ לאכול הנערים והיין לשתות היעף במדבר : ג ויאמר המלך ואיה בן-אדניך ויאמר ציבא אל-המלך הנה יושב בירושלם כי אמר היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכות אבי : ד ויאמר המלך לצבא הנה לך כל אשר למפיבשת ויאמר ציבא השתחויתי אמצא-חן בעיניך אדני המלך : ה ובא המלך דוד עד-בחורים והנה משם איש יוצא ממשפחת בית-שאול ושמו שמעי בן-גרא יצא יצוא ומקלל : ו ויסקל באבנים את-דוד ואת-כל-עבדי המלך דוד וכל-העם וכל-הגברים מימינו ומשמאלו : ז וכה- במקום אשר יהיה-שם אדני המלך אם-למות אם-לחיים כי-שם יהיה עבדך : כב ויאמר דוד אל-אתי לך ועבר ויעבר אתי הגתי וכל-אנשיו וכל-החף אשר אתו : כג וכל-הארץ בוכים קול גדול וכל-העם עברים והמלך עבר בנחל קדרון וכל-העם עברים על-פני-דרך אתהמדבר : כד והנה גם-צדוק וכל-הלוים אתו נשאים את-ארון ברית האלהים ויצקו את-ארון האלהים ויעל אביתר עד-תם כל-העם לעבור מן-העיר : כה ויאמר המלך לצדוק השב אתארון האלהים העיר אם-אמצא חן בעיני יהוה והשבני והראני אתו ואת-נוהו : כו ואם כה יאמר לא חפצתי בך הנני יעשה-לי כאשר טוב בעיניו : כז ויאמר המלך אל-צדוק הכהן הרואה אתה שבה העיר בשלום ואחימעץ בנך ויהונתן בן-אביתר שני בניכם אתכם : כח ראו אנכי מתמהמה בערבות המדבר עד בוא דבר מעמכם להגיד לי : כט וישב צדוק ואביתר את-ארון האלהים ירושלם וישבו שם : ל ודוד עלה במעלה הזיתים עלה ובוכה וראש לו חפוי והוא הלך יחף וכל-העם אשר-אתו חפו איש ראשו ועלו עלה ובכה : לא ודוד הגיד לאמר אחיתפל בקשרים עם-אבשלום ויאמר דוד סכל-נא את-עצת אחיתפל יהוה : לב ויהי דוד בא עד-הראש אשר-ישתחוה שם לאלהים והנה לקראתו חושי הארכי קרוע כתנתו ואדמה על-ראשו : לג ויאמר לו דוד אם עברת אתי והית עלי למשא : לד ואם-העיר תשוב ואמרת לאבשלום עבדך אני המלך אהיה עבד אביך ואני מאז ועתה ואני עבדך והפרתה לי את עצת אחיתפל : לה והלוא עמך שם צדוק ואביתר הכהנים והיה כל-הדבר אשר תשמע מבית המלך תגיד לצדוק ולאביתר הכהנים : לו הנה-שם עמם שני בניהם אחימעץ לצדוק ויהונתן לאביתר ושלחתם בידם אלי כל-דבר אשר תשמעו : לז ויבא חושי רעה דוד העיר ואבשלם יבא ירושלם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר