עמוד:338

פני האדמה : ח ויאמר המלך אל-האשה לכי לביתך ואני אצוה עליך : ט ותאמר האשה התקועית אל-המלך עלי אדני המלך העון ועל-בית אבי והמלך וכסאו נקי : י ויאמר המלך המדבר אליך והבאתו אלי ולא-יסיף עוד לגעת בך : יא ותאמר יזכר-נא המלך את-יהוה אלהיך מהרבת גאל הדם לשחת ולא ישמידו את-בני ויאמר חי-יהוה אם-יפל משערת בנך ארצה : יב ותאמר האשה תדבר-נא שפחתך אל-אדני המלך דבר ויאמר דברי : יג ותאמר האשה ולמה חשבתה כזאת על-עם אלהים ומדבר המלך הדבר הזה כאשם לבלתי השיב המלך את-נדחו : יד כי-מות נמות וכמים הנגרים ארצה אשר לא יאספו ולא-ישא אלהים נפש וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח : טו ועתה אשר-באתי לדבר אל-המלך אדני אתהדבר הזה כי יראני העם ותאמר שפחתך אדברה-נא אל-המלך אולי יעשה המלך את-דבר אמתו : טז כי ישמע המלך להציל את-אמתו מכף האיש להשמיד אתי ואת-בני יחד מנחלת אלהים : יז ותאמר שפחתך יהיה-נא דבר-אדני המלך למנוחה כי כמלאך האלהים כן אדני המלך לשמע החוב והרע ויהוה אלהיך יהי עמך : יח ויען המלך ויאמר אל-האשה אל-נא תכחדי ממני דבר אשר אנכי שאל אתך ותאמר האשה ידבר-נא אדני המלך : יט ויאמר המלך היד יואב אתך בכל-זאת ותען האשה ותאמר חי-נפשך אדני המלך אם-אש להמין ולהשמיל מכל אשר-דבר אדני המלך כי-עבדך יואב הוא צוני והוא שם בפי שפחתך את כלהדברים האלה : כ לבעבור סבב את-פני הדבר עשה עבדך יואב את-הדבר הזה ואדני חכם כחכמת מלאך האלהים לדעת את-כל-אשר בארץ : כא ויאמר המלך אל-יואב הנה-נא עשיתי את-הדבר הזה ולך השב את-הנער את-אבשלום : כב ויפל יואב אל-פניו ארצה וישתחו ויברך את-המלך ויאמר יואב היום ידע עבדך כי-מצאתי חן בעיניך אדני המלך אשר-עשה המלך את-דבר עבדך : כג ויקם יואב וילך גשורה ויבא את-אבשלום ירושלם : כד ויאמר המלך ימב אל-ביתו ופני לא יראה וימב אבשלום אל-ביתו ופני המלך לא ראה : כה וכאבשלום לא-היה איש-יפה בכל-ישראל להלל מאד מכף רגלו ועד קדקדו לא-היה בו מום : כו ובגלחו את-ראשו והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח כי-כבד עליו וגלחו ושקל אתשער ראשו מאתים שקלים באבן המלך : כז ויולדו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת ושמה תמר היא היתה אשה יפת מראה : כח וישב אבשלום בירושלם שנתים ימים ופני המלך לא ראה : כט וישלח אבשלום אל-יואב לשלח אתו אל-המלך ולא אבה לבוא אליו וישלח עוד שנית ולא אבה לבוא : ל ויאמר אל-עבדיו ראו חלקת יואב אל-ידי ולו-שם שערים לכו והציתוה באש ויצתו עבדי אבשלום את-החלקה באש : לא ויקם יואב ויבא אל-אבשלום הביתה ויאמר אליו למה הציתו עבדך את-החלקה אשר-לי באש : לב ויאמר אבשלום אל-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר