עמוד:333

פרק יא א ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלאכים וישלח דוד את-יואב ואת-עבדיו עמו ואת-כלישראל וישחתו את-בני עמון ויצרו על-רבה ודוד יושב בירושלם : ב ויהי לעת הערב ויקם דוד מעל משכבו ויתהלך על-גג בית-המלך וירא אשה רחצת מעל הגג והאשה טובת מראה מאד : ג וישלח דוד וידרש לאשה ויאמר הלוא-זאת בת-שבע בת-אליעם אשת אוריה החתי : ד וישלח דוד מלאכים ויקחה ותבוא אליו וישכב עמה והיא מתקדשת מחמאתה ותשב אלביתה : ה ותהר האשה ותשלח ותגד לדוד ותאמר הרה אנכי : ו וישלח דוד אל-יואב שלח אלי את-אוריה החתי וישלח יואב את-אוריה אל-דוד : ז ויבא אוריה אליו וישאל דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה : ח ויאמר דוד לאוריה רד לביתך ורחץ רגליך כי-שלח לך מנחמים הלוא בעבור חקור את-העיר ולרגלה ולהפכה שלח דוד את-עבדיו אליך : ד ויקח חנון את-עבדי דוד ויגלח את-חצי זקנם ויכרת את-מדויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם : ה ויגדו לדוד וישלח לקראתם כי-היו האנשים נכלמים מאד ויאמר המלך שבו בירחו עד-יצמח זקנכם ושבתם : ו ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד וישלחו בניעמון וישכרו את-ארם בית-רחוב ואת-ארם צובא עשרים אלף רגלי ואת-מלך מעכה אלף איש ואיש טוב שנים-עשר אלף איש : ז וישמע דוד וישלח את-יואב ואת כל-הצבא הגברים : ח ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח השער וארם צובא ורחוב ואיש-טוב ומעכה לבדם בשדה : ט וירא יואב כי-היתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור ויבחר מכל בחורי ישראל ויערך לקראת ארם : י ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ויערך לקראת בני עמון : יא ויאמר אם-תחזק ארם ממני והיתה לי לישועה ואם-בני עמון יחזקו ממך והלכתי להושיע לך : יב חזק ונתחזק בעד-עמנו ובעד ערי אלהינו ויהוה יעשה החוב בעיניו : יג ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם וינסו מפניו : יד ובני עמון ראו כי-נס ארם וינסו מפני אבישי ויבאו העיר וישב יואב מעל בני עמון ויבא ירושלם : טו וירא ארם כי נגף לפני ישראל ויאספו יחד : טז וישלח הדדעזר ויצא את-ארם אשר מעבר הנהר ויבאו חילם ושובך שר-צבא הדדעזר לפניהם : יז ויגד לדוד ס ויאסף את-כל-ישראל ויעבר את-הירדן ויבא חלאמה ויערכו ארם לקראת דוד וילחמו עמו : יח וינס ארם מפני ישראל ויהרג דוד מארם שבע מאות רכב וארבעים אלף פרשים ואת שובך שר-צבאו הכה וימת שם : יט ויראו כל-המלכים עבדי הדדעזר כי נגפו לפני ישראל וישלמו את-ישראל ויעבדום ויראו ארם להושיע עוד את-בני עמון :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר