עמוד:332

פרק י א ויהי אחרי-כן וימת מלך בני עמון וימלך חנון בנו תחתיו : ב ויאמר דוד אעשה-חסד עםחנון בן-נחש כאשר עשה אביו עמדי חסד וישלח דוד לנחמו ביד-עבדיו אל-אביו ויבאו עבדי דוד ארץ בני עמון : ג ויאמרו שרי בני-עמון אל-חנון אדניהם המכבד דוד את-אביך בעיניך פרק ט א ויאמר דוד הכי יש-עוד אשר נותר לבית שאול ואעשה עמו חסד בעבור יהונתן : ב ולבית שאול עבד ושמו ציבא ויקראו-לו אל-דוד ויאמר המלך אליו האתה ציבא ויאמר עבדך : ג ויאמר המלך האפס עוד איש לבית שאול ואעשה עמו חסד אלהים ויאמר ציבא אל-המלך עוד בן ליהונתן נכה רגלים : ד ויאמר-לו המלך איפה הוא ויאמר ציבא אל-המלך הנה-הוא בית מכיר בן-עמיאל בלו דבר : ה וישלח המלך דוד ויקחהו מבית מכיר בן-עמיאל מלו דבר : ו ויבא מפיבשת בן-יהונתן בן-שאול אל-דוד ויפל על-פניו וישתחו ויאמר דוד מפיבשת ויאמר הנה עבדך : ז ויאמר לו דוד אל-תירא כי עשה אעשה עמך חסד בעבור יהונתן אביך והשבתי לך את-כל-שדה שאול אביך ואתה תאכל לחם על-שלחני תמיד : ח וישתחו ויאמר מה עבדך כי פנית אל-הכלב המת אשר כמוני : ט ויקרא המלך אל-ציבא נער שאול ויאמר אליו כל אשר היה לשאול ולכל-ביתו נתתי לבן-אדניך : י ועבדת לו אתהאדמה אתה ובניך ועבדיך והבאת והיה לבן-אדניך לחם ואכלו ומפיבשת בן-אדניך יאכל תמיד לחם על-שלחני ולציבא חמשה עשר בנים ועשרים עבדים : יא ויאמר ציבא אל-המלך ככל אשר יצוה אדני המלך את-עבדו כן יעשה עבדך ומפיבשת אכל על-שלחני כאחד מבני המלך : יב ולמפיבשת בן-קטן ושמו מיכא וכל מושב בית-ציבא עבדים למפיבשת : יג ומפיבשת ישב בירושלם כי על-שלחן המלך תמיד הוא אכל והוא פמח שתי רגליו : נחשת : יא גם-אתם הקדיש המלך דוד ליהוה עם-הכסף והזהב אשר הקדיש מכל-הגוים אשר כבש : יב מארם וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק ומשלל הדדעזר בן-רחב מלך צובה : יג ויעש דוד שם בשבו מהכותו את-ארם בגיא-מלח שמונה עשר אלף : יד וישם באדום נצבים בכל-אדום שם נצבים ויהי כל-אדום עבדים לדוד ויושע יהוה את-דוד בכל אשר הלך : טו וימלך דוד על-כל-ישראל ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל-עמו : טז ויואב בן-צרויה על-הצבא ויהושפט בן-אחילוד מזכיר : יז וצדוק בן-אחיטוב ואחימלך בןאביתר כהנים ושריה סופר : יח ובניהו בן-יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר