עמוד:329

פרק ו א ויסף עוד דוד את-כל-בחור בישראל שלשים אלף : ב ויקם וילך דוד וכל-העם אשר אתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלהים אשר-נקרא שם שם יהוה צבאות ישב הכרבים עליו : ג וירכבו את-ארון האלהים אל-עגלה חדשה וישאהו מבית אבינדב אשר בגבעה ועזא ואחיו בני אבינדב נהגים את-העגלה חדשה : ד וישאהו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון האלהים ואחיו הלך לפני הארון : ה ודוד וכל-בית ישראל משחקים לפני יהוה בכל עצי ברושים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמנענעים ובצלצלים : ו ויבאו עד-גרן נכון וישלח עזא אל-ארון האלהים ויאחז בו כי שמטו הבקר : ז ויחר-אף יהוה בעזה ויכהו שם האלהים על-השל וימת שם עם ארון האלהים : ח ויחר לדוד על אשר פרץ יהוה פרץ בעזה ויקרא למקום ההוא פרץ עזה עד היום הזה : ט וירא דוד את-יהוה ביום ההוא ויאמר איך יבוא אלי ארון יהוה : י ולא-אבה דוד להסיר אליו את-ארון יהוה על-עיר דוד ויחהו דוד בית עבד-אדום הגתי : יא וישב ארון יהוה בית עבד אדם הגתי שלשה חדשים ויברך יהוה את-עבד אדם ואת-כל-ביתו : יב ויגד למלך דוד לאמר ברך יהוה את-בית עבד אדם ואת-כל-אשר-לו בעבור ארון האלהים וילך דוד ויעל את-ארון האלהים מבית עבד אדם דוד ויבן דוד סביב מן-המלוא וביתה : י וילך דוד הלוך וגדול ויהוה אלהי צבאות עמו : יא וישלח חירם מלך-צר מלאכים אל-דוד ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי אבן קיר ויבנו-בית לדוד : יב וידע דוד כי-הכינו יהוה למלך על-ישראל וכי נשא ממלכתו בעבור עמו ישראל : יג ויקח דוד עוד פלגשים ונשים מירושלם אחרי באו מחברון ויולדו עוד לדוד בנים ובנות : יד ואלה שמות הילדים לו בירושלם שמוע ושובב ונתן ושלמה : טו ויבחר ואלישוע ונפג ויפיע : טז ואלישמע ואלידע ואליפלט : יז וישמעו פלשתים כי-משחו את-דוד למלך עלישראל ויעלו כל-פלשתים לבקש את-דוד וישמע דוד וירד אל-המצודה : יח ופלשתים באו וינטשו בעמק רפאים : יט וישאל דוד ביהוה לאמר האעלה אל-פלשתים התתנם בידי ויאמר יהוה אל-דוד עלה כי-נתן אתן את-הפלשתים בידך : כ ויבא דוד בבעל-פרצים ויכם שם דוד ויאמר פרץ יהוה את-איבי לפני כפרץ מים על-כן קרא שם-המקום ההוא בעל פרצים : כא ויעזבו-שם את-עצביהם וישאם דוד ואנשיו : כב ויספו עוד פלשתים לעלות וינטשו בעמק רפאים : כג וישאל דוד ביהוה ויאמר לא תעלה הסב אל-אחריהם ובאת להם ממול בכאים : כד ויהי כשמעך את-קול צעדה בראשי הבכאים אז תחרץ כי אז יצא יהוה לפניך להכות במחנה פלשתים : כה ויעש דוד כן כאשר צוהו יהוה ויך את-פלשתים מגבע עד-באך גזר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר