עמוד:326

פרק ג א ותהי המלחמה ארכה בין בית שאול ובין בית דוד ודוד הלך וחזק ובית שאול הלכים ודלים : ב ויולדו לדוד בנים בחברון ויהי בכורו אמנון לאחינעם היזרעאלת : ג ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי והשלשי אבשלום בן-מעכה בת-תלמי מלך גשור : ד והרביעי אדניה בן-חגית והחמישי שפטיה בן-אביטל : ה והששי יתרעם לעגלה אשת דוד אלה ילדו לדוד בחברון : ו ויהי בהיות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד ואבנר היה מתחזק בבית שאול : ז ולשאול פלגש ושמה רצפה בת-איה ויאמר אל-אבנר מדוע באתה אל-פילגש אבי : ח ויחר לאבנר מאד על-דברי איש-בשת ויאמר הראש כלב אנכי אשר ליהודה היום אעשה-חסד עם-בית שאול אביך אל-אחיו ואל-מרעהו ולא המציתך ביד-דוד ותפקד עלי עון האשה היום : ט כה-יעשה אלהים לאבנר וכה יסיף לו כי כאשר נשבע יהוה לדוד כי-כן אעשה-לו : י להעביר הממלכה מבית שאול ולהקים את-כמא דוד על-ישראל ועל-יהודה מדן ועד-באר שבע : יא ולא-יכל עוד להשיב את-אבנר דבר מיראתו אתו : יב וישלח אבנר מלאכים אל-דוד תחתיו לאמר למי-ארץ לאמר כרתה בריתך אתי והנה ידי עמך להסב אליך את-כל-ישראל : יג ויאמר טוב אני אכרת אתך ברית אך דבר אחד אנכי שאל מאתך לאמר לא-תראה את-פני כי אם-לפני הביאך את מיכל בת-שאול בבאך לראות את-פני : יד וישלח דוד מלאכים אל-איש-בשת בן-שאול לאמר תנה את-אשתי את-מיכל אשר ארשתי לי במאה ערלות פלשתים : טו וישלח איש בשת ויקחה מעם איש מעם תחתיו ויהי כל-הבא אל-המקום אשר-נפל שם עשהאל וימת ויעמדו : כד וירדפו יואב ואבישי אחרי אבנר והשמש באה והמה באו עד-גבעת אמה אשר על-פני-גיח דרך מדבר גבעון : כה ויתקבצו בני-בנימן אחרי אבנר ויהיו לאגדה אחת ויעמדו על ראש-גבעה אחת : כו ויקרא אבנר אל-יואב ויאמר הלנצח תאכל חרב הלוא ידעתה כי-מרה תהיה באחרונה ועד-מתי לא-תאמר לעם לשוב מאחרי אחיהם : כז ויאמר יואב חי האלהים כי לולא דברת כי אז מהבקר נעלה העם איש מאחרי אחיו : כח ויתקע יואב בשופר ויעמדו כל-העם ולאירדפו עוד אחרי ישראל ולא-יספו עוד להלחם : כט ואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה ההוא ויעברו את-הירדן וילכו כל-הבתרון ויבאו מחנים : ל ויואב שב מאחרי אבנר ויקבץ את-כל-העם ויפקדו מעבדי דוד תשעה-עשר איש ועשה-אל : לא ועבדי דוד הכו מבנימן ובאנשי אבנר שלש-מאות וששים איש מתו : לב וישאו את-עשהאל ויקברהו בקבר אביו אשר בית לחם וילכו כל-הלילה יואב ואנשיו ויאר להם בחברון :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר