עמוד:324

פרק א א ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את-העמלק וישב דוד בצקלג ימים שנים : ב ויהי ביום השלישי והנה איש בא מן-המחנה מעם שאול ובגדיו קרעים ואדמה על-ראשו ויהי בבאו אל-דוד ויפל ארצה וישתחו : ג ויאמר לו דוד אי מזה תבוא ויאמר אליו ממחנה ישראל נמלטתי : ד ויאמר אליו דוד מה-היה הדבר הגד-נא לי ויאמר אשר-נס העם מןהמלחמה וגם-הרבה נפל מן-העם וימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו : ה ויאמר דוד אל-הנער המגיד לו איך ידעת כי-מת שאול ויהונתן בנו : ו ויאמר הנער המגיד לו נקרא נקריתי בהר הגלבע והנה שאול נשען על-חניתו והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקהו : ז ויפן אחריו ויראני ויקרא אלי ואמר הנני : ח ויאמר לי מי-אתה ואמר אליו עמלקי אנכי : ט ויאמר אלי עמד-נא עלי ומתתני כי אחזני השבץ כי-כל-עוד נפשי בי : י ואעמד עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו ואקח הנזר אשר על-ראשו ואצעדה אשר על-זרעו ואביאם אל-אדני הנה : יא ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם וגם כל-האנשים אשר אתו : יב ויספדו ויבכו ויצמו עד-הערב על-שאול ועל-יהונתן בנו ועל-עם יהוה ועל-בית ישראל כי נפלו בחרב : יג ויאמר דוד אל-הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן-איש גר עמלקי אנכי : יד ויאמר אליו דוד איך לא יראת לשלח ידך לשחת את-משיח יהוה : טו ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר גש פגע-בו ויכהו וימת : טז ויאמר אליו דוד דמך על-ראשך כי פיך ענה בך לאמר אנכי מתתי את-משיח יהוה : יז ויקנן דוד את-הקינה הזאת על-שאול ועל-יהונתן בנו : יח ויאמר ללמד בני-יהודה קשת הנה כתובה על-ספר הישר : יט הצבי ישראל על-במותיך חלל איך נפלו גבורים : כ אל-תגידו בגת אל-תבשרו בחוצת אשקלון פן-תשמחנה בנות פלשתים פןתעלזנה בנות הערלים : כא הרי בגלבע אל-טל ואל-מטר עליכם ושדי תרומת כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן : כב מדם חללים מחלב גבורים קשת יהונתן לא נשוג אחור וחרב שאול לא תשוב ריקם : כג שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו : כד בנות ישראל אל-שאול בכינה המלבשכם שני עם-עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן : כה איך נפלו גברים בתוך שמואל ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר