עמוד:322

פרק לא א ופלשתים נלחמים בישראל וינסו אנשי ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר הגלבע : ב וידבקו פלשתים את-שאול ואת-בניו ויכו פלשתים את-יהונתן ואת-אבינדב ואת-מלכישוע בני שאול : ג ותכבד המלחמה אל-שאול וימצאהו המורים אנשים בקשת ויחל מאד מהמורים : ד ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן-יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו-בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את-החרב ויפל עליה : ה וירא נשא-כליו כי מת שאול ויפל גם-הוא על-חרבו וימת עמו : ו וימת שאול ושלשת בניו ונשא כליו גם כל-אנשיו ביום ההוא יחדו : ז ויראו אנשי-ישראל אשר-בעבר העמק ואשר בעבר הירדן כי-נסו אנשי ישראל וכי-מתו שאול ובניו ויעזבו את-הערים וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהן : ח ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את-החללים וימצאו את-שאול ואת-שלשת בניו נפלים בהר הגלבע : ט ויכרתו את-ראשו ויפשיטו את-כליו וישלחו בארץפלשתים סביב לבשר בית עצביהם ואת-העם : י וישמו את-כליו בית עשתרות ואת-גויתו תקעו בחומת בית שן : יא וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את אשר-עשו פלשתים לשאול : יב ויקומו כל-איש חיל וילכו כל-הלילה ויקחו את-גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן ויבאו יבשה וישרפו אתם שם : יג ויקחו את-עצמתיהם ויקברו תחת-האשל ביבשה ויצמו שבעת ימים : מהשלל אשר הצלנו כי-אם-איש את-אשתו ואת-בניו וינהגו וילכו : כג ויאמר דוד לא-תעשו כן אחי את אשר-נתן יהוה לנו וישמר אתנו ויתן את-הגדוד הבא עלינו בידנו : כד ומי ישמע לכם לדבר הזה כי כחלק הירד במלחמה וכחלק הישב על-הכלים יחדו יחלקו : כה ויהי מהיום ההוא ומעלה וישמה לחק ולמשפט לישראל עד היום הזה : כו ויבא דוד אל-צקלג וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעהו לאמר הנה לכם ברכה משלל איבי יהוה : כז לאשר בבית-אל ולאשר ברמות-נגב ולאשר ביתר : כח ולאשר בערער ולאשר בשפמות ולאשר באשתמע : כט ולאשר ברכל ולאשר בערי הירחמאלי ולאשר בערי הקיני : ל ולאשר בחרמה ולאשר בבור-עשן ולאשר בעתך : לא ולאשר בחברון ולכל-המקמות אשר-התהלךשם דוד הוא ואנשיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר