עמוד:315

פרק כה א וימת שמואל ויקבצו כל-ישראל ויספדו-לו ויקברהו בביתו ברמה ויקם דוד וירד אלמדבר פארן : ב ואיש במעון ומעשהו בכרמל והאיש גדול מאד ולו צאן שלשת-אלפים ואלף פרק כד א ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלשתים ויגדו לו לאמר הנה דוד במדבר עין גדי : ב ויקח שאול שלשת אלפים איש בחור מכל-ישראל וילך לבקש את-דוד ואנשיו על-פני צורי היעלים : ג ויבא אל-גדרות הצאן על-הדרך ושם מערה ויבא שאול להסך את-רגליו ודוד ואנשיו בירכתי המערה ישבים : ד ויאמרו אנשי דוד אליו הנה היום אשר-אמר יהוה אליך הנה אנכי נתן את-איבך בידך ועשית לו כאשר יטב בעיניך ויקם דוד ויכרת את-כנף-המעיל אשר-לשאול בלט : ה ויהי אחרי-כן ויך לב-דוד אתו על אשר כרת את-כנף אשר לשאול : ו ויאמר לאנשיו חלילה לי מיהוה אם-אעשה את-הדבר הזה לאדני למשיח יהוה לשלח ידי בו כי-משיח יהוה הוא : ז וישמע דוד את-אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל-שאול ושאול קם מהמערה וילך בדרך : ח ויקם דוד אחרי-כן ויצא מהמערה ויקרא אחרי-שאול לאמר אדני המלך ויבט שאול אחריו ויקד דוד אפים ארצה וישתחו : ט ויאמר דוד לשאול למה תשמע את-דברי אדם לאמר הנה דוד מבקש רעתך : י הנה היום הזה ראו עיניך את אשר-נתנך יהוה היום בידי במערה ואמר להרגך ותחס עליך ואמר לא-אשלח ידי באדני כי-משיח יהוה הוא : יא ואבי ראה גם ראה את-כנף מעילך בידי כי בכרתי את-כנף מעילך ולא הרגתיך דע וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא-חטאתי לך ואתה צדה את-נפשי לקחתה : יב ישפט יהוה ביני ובינך ונקמני יהוה ממך וידי לא תהיה-בך : יג כאשר יאמר משל הקדמני מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה-בך : יד אחרי מי יצא מלך ישראל אחרי מי אתה רדף אחרי כלב מת אחרי פרעש אחד : טו והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את-ריבי וישפטני מידך : טז ויהי ככלות דוד לדבר את-הדברים האלה אל-שאול ויאמר שאול הקלך זה בני דוד וישא שאול קלו ויבך : יז ויאמר אל-דוד צדיק אתה ממני כי אתה גמלתני החובה ואני גמלתיך הרעה : יח ואתה הגדת היום את אשר-עשיתה אתי טובה את אשר סגרני יהוה בידך ולא הרגתני : יט וכי-ימצא איש את-איבו ושלחו בדרך טובה ויהוה ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשיתה לי : כ ועתה הנה ידעתי כי מלך תמלוך וקמה בידך ממלכת ישראל : כא ועתה השבעה לי ביהוה אם-תכרית את-זרעי אחרי ואם-תשמיד את-שמי מבית אבי : כב וישבע דוד לשאול וילך שאול אל-ביתו ודוד ואנשיו עלו על-המצודה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר