עמוד:314

קעילה כי-אני נתן את-פלשתים בידך : ה וילך דוד ואנשיו קעילה וילחם בפלשתים וינהג את-מקניהם ויך בהם מכה גדולה וישע דוד את ישבי קעילה : ו ויהי בברח אביתר בןאחימלך אל-דוד קעילה אפוד ירד בידו : ז ויגד לשאול כי-בא דוד קעילה ויאמר שאול נכר אתו אלהים בידי כי נסגר לבוא בעיר דלתים ובריח : ח וישמע שאול את-כל-העם למלחמה לרדת קעילה לצור אל-דוד ואל-אנשיו : ט וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה ויאמר אל-אביתר הכהן הגישה האפוד : י ויאמר דוד יהוה אלהי ישראל שמע שמע עבדך כימבקש שאול לבוא אל-קעילה לשחת לעיר בעבורי : יא היסגרני בעלי קעילה בידו הירד שאול כאשר שמע עבדך יהוה אלהי ישראל הגד-נא לעבדך ס ויאמר יהוה ירד : יב ויאמר דוד היסגרו בעלי קעילה אתי ואת-אנשי ביד-שאול ויאמר יהוה יסגירו : יג ויקם דוד ואנשיו כשש-מאות איש ויצאו מקעלה ויתהלכו באשר יתהלכו ולשאול הגד כי-נמלט דוד מקעילה ויחדל לצאת : יד וישב דוד במדבר במצדות וישב בהר במדבר-זיף ויבקשהו שאול כל-הימים ולא-נתנו אלהים בידו : טו וירא דוד כי-יצא שאול לבקש את-נפשו ודוד במדברזיף בחרשה : טז ויקם יהונתן בן-שאול וילך אל-דוד חרשה ויחזק את-ידו באלהים : יז ויאמר אליו אל-תירא כי לא תמצאך יד שאול אבי ואתה תמלך על-ישראל ואנכי אהיה-לך למשנה וגם-שאול אבי ידע כן : יח ויכרתו שניהם ברית לפני יהוה וישב דוד בחרשה ויהונתן הלך לביתו : יט ויעלו זפים אל-שאול הגבעתה לאמר הלוא דוד מסתתר עמנו במצדות בחרשה בגבעת החכילה אשר מימין הישימון : כ ועתה לכל-אות נפשך המלך לרדת רד ולנו הסגירו ביד המלך : כא ויאמר שאול ברוכים אתם ליהוה כי חמלתם עלי : כב לכו-נא הכינו עוד ודעו וראו את-מקומו אשר תהיה רגלו מי ראהו שם כי אמר אלי ערום יערם הוא : כג וראו ודעו מכל המחבאים אשר יתחבא שם ושבתם אלי אל-נכון והלכתי אתכם והיה אם-ישנו בארץ וחפשתי אתו בכל אלפי יהודה : כד ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון : כה וילך שאול ואנשיו לבקש ויגדו לדוד וירד המלע וישב במדבר מעון וישמע שאול וירדף אחרי-דוד מדבר מעון : כו וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול ושאול ואנשיו עטרים אל-דוד ואל-אנשיו לתפשם : כז ומלאך בא אל-שאול לאמר מהרה ולכה כי-פשטו פלשתים על-הארץ : כח וישב שאול מרדף אחרי דוד וילך לקראת פלשתים על-כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות : כט ויעל דוד משם וישב במצדות עין-גדי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר