עמוד:313

פרק כג א ויגדו לדוד לאמר הנה פלשתים נלחמים בקעילה והמה שסים את-הגרנות : ב וישאל דוד ביהוה לאמר האלך והכיתי בפלשתים האלה ס ויאמר יהוה אל-דוד לך והכית בפלשתים והושעת את-קעילה : ג ויאמרו אנשי דוד אליו הנה אנחנו פה ביהודה יראים ואף כי-נלך קעלה אל-מערכות פלשתים : ד ויוסף עוד דוד לשאל ביהוה ס ויענהו יהוה ויאמר קום רד כל-ימי היות-דוד במצודה : ה ויאמר גד הנביא אל-דוד לא תשב במצודה לך ובאת-לך ארץ יהודה וילך דוד ויבא יער חרת : ו וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר אתו ושאול יושב בגבעה תחת-האשל ברמה וחניתו בידו וכל-עבדיו נצבים עליו : ז ויאמר שאול לעבדיו הנצבים עליו שמעו-נא בני ימיני גם-לכלכם יתן בן-ישי שדות וכרמים לכלכם ישים שרי אלפים ושרי מאות : ח כי קשרתם כלכם עלי ואין-גלה את-אזני בכרת-בני עם-בן-ישי ואיןחלה מכם עלי וגלה את-אזני כי הקים בני את-עבדי עלי לארב כיום הזה : ט ויען דאג האדמי והוא נצב על-עבדי-שאול ויאמר ראיתי את-בן-ישי בא נבה אל-אחימלך בן-אחטוב : י וישאל-לו ביהוה וצידה נתן לו ואת חרב גלית הפלשתי נתן לו : יא וישלח המלך לקרא את-אחימלך בן-אחיטוב הכהן ואת כל-בית אביו הכהנים אשר בנב ויבאו כלם אל-המלך : יב ויאמר שאול שמע-נא בן-אחיטוב ויאמר הנני אדני : יג ויאמר אליו שאול למה קשרתם עלי אתה ובן-ישי בתתך לו לחם וחרב ושאול לו באלהים לקום אלי לארב כיום הזה : יד ויען אחימלך את-המלך ויאמר ומי בכל-עבדיך כדוד נאמן וחתן המלך וסר אל-משמעתך ונכבד בביתך : טו היום החלתי לשאל-לו באלהים חלילה לי אל-ישם המלך בעבדו דבר בכל-בית אבי כי לא-ידע עבדך בכל-זאת דבר קטן או גדול : טז ויאמר המלך מות תמות אחימלך אתה וכל-בית אביך : יז ויאמר המלך לרצים הנצבים עליו סבו והמיתו כהני יהוה כי גם-ידם עם-דוד וכי ידעו כי-ברח הוא ולא גלו את-אזני ולא-אבו עבדי המלך לשלח אתידם לפגע בכהני יהוה : יח ויאמר המלך לדואג סב אתה ופגע בכהנים וימב דואג האדמי ויפגע-הוא בכהנים וימת ביום ההוא שמנים וחמשה איש נשא אפוד בד : יט ואת נב עירהכהנים הכה לפי-חרב מאיש ועד-אשה מעולל ועד-יונק ושור וחמור ושה לפי-חרב : כ וימלט בן-אחד לאחימלך בן-אחטוב ושמו אביתר ויברח אחרי דוד : כא ויגד אביתר לדוד כי הרג שאול את כהני יהוה : כב ויאמר דוד לאביתר ידעתי ביום ההוא כי-שם דואג האדמי כי-הגד יגיד לשאול אנכי סבתי בכל-נפש בית אביך : כג שבה אתי אל-תירא כי אשר-יבקש את-נפשי יבקש את-נפשך כי-משמרת אתה עמדי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר