עמוד:306

פרק יז א ויאספו פלשתים את-מחניהם למלחמה ויאספו שכה אשר ליהודה ויחנו בין-שוכה וביןעזקה באפס דמים : ב ושאול ואיש-ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלשתים : ג ופלשתים עמדים אל-ההר מזה וישראל עמדים אל-ההר מזה והגיא ביניהם : ד ויצא איש-הבנים ממחנות פלשתים גלית שמו מגת גבהו שש אמות וזרת : ה וכובע נחשת על-ראשו ושריון קשקשים הוא לבוש ומשקל השריון חמשת-אלפים שקלים נחשת : ו ומצחת נחשת על-רגליו וכידון נחשת בין כתפיו : ז ועץ חניתו כמנור ארגים ולהבת חניתו שש-מאות שקלים ברזל ונשא הצנה הלך לפניו : ח ויעמד ויקרא אל-מערכת ישראל ויאמר להם למה תצאו לערך מלחמה הלוא אנכי הפלשתי ואתם עבדים לשאול ברו-לכם איש וירד אלי : ט אם-יוכל להלחם אתי והכני והיינו לכם לעבדים ואם-אני אוכללו והכיתיו והייתם לנו לעבדים ועבדתם אתנו : י ויאמר הפלשתי אני חרפתי את-מערכות ישראל היום הזה תנו-לי איש ונלחמה יחד : יא וישמע שאול וכל-ישראל את-דברי הפלשתי האלה ויחתו ויראו מאד : יב ודוד בן-איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה ושמו ישי ולו שמנה בנים והאיש בימי שאול זקן בא באנשים : יג וילכו שלשת בני-ישי הגדלים הלכו אחרי-שאול למלחמה ושם שלשת בניו אשר הלכו במלחמה אליאב הבכור ומשנהו אבינדב והשלשי שמה : יד ודוד הוא הקטן ושלשה הגדלים הלכו אחרי שאול : טו ודוד הלך ושב מעל שאול לרעות את-צאן אביו בית-לחם : טז ויגש הפלשתי השכם והערב ויתיצב ארבעים יום : יז ויאמר ישי לדוד בנו קח-נא לאחיך איפת הקליא הזה ועשרה לחם הזה והרץ המחנה לאחיך : יח ואת עשרת חרצי החלב האלה תביא לשר-האלף ואת-אחיך תפקד לשלום ואת-ערבתם תקח : יט ושאול והמה וכל-איש ישראל בעמק האלה נלחמים עםפלשתים : כ וישכם דוד בבקר ויחש את-הצאן על-שמר וישא וילך כאשר צוהו ישי ויבא המעגלה והחיל היצא אל-המערכה והרעו במלחמה : כא ותערך ישראל ופלשתים מערכה לקראת מערכה : כב ויחש דוד את-הכלים מעליו על-יד שומר הכלים וירץ המערכה ויבא וישאל לאחיו לשלום : כג והוא מדבר עמם והנה איש הבנים עולה גלית הפלשתי שמו מגת ממערכות פלשתים וידבר כדברים האלה וישמע דוד : כד וכל איש ישראל בראותם אתהאיש וינסו מפניו וייראו מאד : כה ויאמר איש ישראל ה ! איתם האיש העלה הזה כי מצא חן בעיני : כג והיה בהיות רוח-אלהים אל-שאול ולקח דוד את-הכנור ונגן בידו ורוח לשאול וטוב לו וסרה מעליו רוח הרעה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר