עמוד:299

פרק יב א ויאמר שמואל אל-כל-ישראל הנה שמעתי בקלכם לכל אשר-אמרתם לי ואמליך עליכם מלך : ב ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם ואני זקנתי ושבתי ובני הנם אתכם ואני התהלכתי לפניכם מנערי עד-היום הזה : ג הנני ענו בי נגד יהוה ונגד משיחו את-שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת-מי עשקתי את-מי רצותי ומיד-מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם : ד ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא-לקחת מיד-איש מאומה : ה ויאמר אליהם עד יהוה בכם ועד משיחו היום הזה כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד : ו ויאמר שמואל אל-העם יהוה אשר עשה את-משה ואת-אהרן ואשר העלה את-אבתיכם מארץ מצרים : ז ועתה התיצבו ואשפטה אתכם לפני יהוה את כל-צדקות יהוה אשר-עשה אתכם ואת-אבותיכם : ח פרק יא א ויעל נחש העמוני ויחן על-יבש גלעד ויאמרו כל-אנשי יביש אל-נחש כרת-לנו ברית ונעבדך : ב ויאמר אליהם נחש העמוני בזאת אכרת לכם בנקור לכם כל-עין ימין ושמתיה חרפה על-כל-ישראל : ג ויאמרו אליו זקני יביש הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל ואם-אין מושיע אתנו ויצאנו אליך : ד ויבאו המלאכים גבעת שאול וידברו הדברים באזני העם וישאו כל-העם את-קולם ויבכו : ה והנה שאול בא אחרי הבקר מן-השדה ויאמר שאול מה-לעם כי יבכו ויספרו-לו את-דברי אנשי יביש : ו ותצלח רוחאלהים על-שאול כשמעו את-הדברים האלה ויחר אפו מאד : ז ויקח צמד בקר וינתחהו וישלח בכל-גבול ישראל ביד המלאכים לאמר אשר איננו יצא אחרי שאול ואחר שמואל כה יעשה לבקרו ויפל פחד-יהוה על-העם ויצאו כאיש אחד : ח ויפקדם בבזק ויהיו בני-ישראל שלש מאות אלף ואיש יהודה שלשים אלף : ט ויאמרו למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש גלעד מחר תהיה-לכם תשועה כחם השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו : י ויאמרו אנשי יביש מחר נצא אליכם ועשיתם לנו ככל-החוב בעיניכם : יא ויהי ממחרת וישם שאול את-העם שלשה ראשים ויבאו בתוך-המחנה באשמרת הבקר ויכו אתעמון עד-חם היום ויהי הנשארים ויפצו ולא נשארו-בם שנים יחד : יב ויאמר העם אלשמואל מי האמר שאול ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתם : יג ויאמר שאול לא-יומת איש ביום הזה כי היום עשה-יהוה תשועה בישראל : יד ויאמר שמואל אל-העם לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה : טו וילכו כל-העם הגלגל וימלכו שם את-שאול לפני יהוה בגלגל ויזבחו-שם זבחים שלמים לפני יהוה וישמח שם שאול וכל-אנשי ישראל עד-מאד :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר