עמוד:298

שלשה אנשים עלים אל-האלהים בית-אל אחד נשא שלשה גדיים ואחד נשא שלשת ככרות לחם ואחד נשא נבל-יין : ד ושאלו לך לשלום ונתנו לך שתי-לחם ולקחת מידם : ה אחר כן תבוא גבעת האלהים אשר-שם נצבי פלשתים ויהי כבאך שם העיר ופגעת חבל נביאים ירדים מהבמה ולפניהם נבל ותף וחליל וכנור והמה מתנבאים : ו וצלחה עליך רוח יהוה והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר : ז והיה כי תבאנה האתות האלה לך עשה לך אשר תמצא ידך כי האלהים עמך : ח וירדת לפני הגלגל והנה אנכי ירד אליך להעלות עלות לזבח זבחי שלמים שבעת ימים תוחל עד-בואי אליך והודעתי לך את אשר תעשה : ט והיה כהפנתו שכמו ללכת מעם שמואל ויהפך-לו אלהים לב אחר ויבאו כל-האתות האלה ביום ההוא : י ויבאו שם הגבעתה והנה חבל-נבאים לקראתו ותצלח עליו רוח אלהים ויתנבא בתוכם : יא ויהי כל-יודעו מאתמול שלשום ויראו והנה עם-נבאים נבא ויאמר העם איש אל-רעהו מה-זה היה לבן-קיש הגם שאול בנביאים : יב ויען איש משם ויאמר ומי אביהם על-כן היתה למשל הגם שאול בנבאים : יג ויכל מהתנבות ויבא הבמה : יד ויאמר דוד שאול אליו ואל-נערו אן הלכתם ויאמר לבקש את-האתנות ונראה כי-אין ונבוא אל-שמואל : טו ויאמר דוד שאול הגידה-נא לי מה-אמר לכם שמואל : טז ויאמר שאול אל-דודו הגד הגיד לנו כי נמצאו האתנות ואת-דבר המלוכה לא-הגיד לו אשר אמר שמואל : יז ויצעק שמואל את-העם אל-יהוה המצפה : יח ויאמר אל-בני ישראל פ כה-אמר יהוה אלהי ישראל אנכי העליתי את-ישראל ממצרים ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל-הממלכות הלחצים אתכם : יט ואתם היום מאסתם את-אלהיכם אשר-הוא מושיע לכם מכל-רעותיכם וצרתיכם ותאמרו לו כי-מלך תשים עלינו ועתה התיצבו לפני יהוה לשבטיכם ולאלפיכם : כ ויקרב שמואל את כל-שבטי ישראל וילכד שבט בנימן : כא ויקרב את-שבט בנימן למשפחתיו ותלכד משפחת המטרי וילכד שאול בן-קיש ויבקשהו ולא נמצא : כב וישאלו-עוד ביהוה הבא עוד הלם איש ס ויאמר יהוה הנה-הוא נחבא אל-הכלים : כג וירצו ויקחהו משם ויתיצב בתוך העם ויגבה מכל-העם משכמו ומעלה : כד ויאמר שמואל אל-כל-העם ה ! איתם אשר בחר-בו יהוה כי אין כמהו בכל-העם וירעו כל-העם ויאמרו יחי המלך : כה וידבר שמואל אל-העם את משפט המלכה ויכתב במפר וינח לפני יהוה וישלח שמואל אתכל-העם איש לביתו : כו וגם-שאול הלך לביתו גבעתה וילכו עמו החיל אשר-נגע אלהים בלבם : כז ובני בליעל אמרו מה-ישענו זה ויבזהו ולא-הביאו לו מנחה ויהי כמחריש :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר