עמוד:296

פרק ט א ויהי-איש מבנימין ושמו קיש בן-אביאל בן-צרור בן-בכורת בן-אפיח בן-איש ימיני גבור חיל : ב ולו-היה בן ושמו שאול בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבה מכל-העם : ג ותאבדנה האתנות לקיש אבי שאול ויאמר קיש אל-שאול בנו קח-נא אתך את-אחד מהנערים וקום לך בקש את-האתנת : ד ויעבר בהר-אפרים ויעבר בארץ-שלשה ולא מצאו ויעברו בארץ-שעלים ואין ויעבר בארץ-ימיני ולא מצאו : ה המה באו בארץ צוף ושאול אמר לנערו אשר-עמו לכה ונשובה פן-יחדל אבי מן-האתנות ודאג לנו : ו ויאמר לו הנה-נא איש-אלהים בעיר הזאת והאיש נכבד כל אשר-ידבר בוא יבוא עתה נלכה שם אולי יגיד לנו את-דרכנו אשר-הלכנו עליה : ז ויאמר שאול לנערו והנה נלך ומה-נביא לאיש כי הלחם אזל מכלינו ותשורה אין-להביא לאיש האלהים מה אתנו : ח ויסף הנער לענות אתשאול ויאמר הנה נמצא בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלהים והגיד לנו את-דרכנו : ט לפנים בישראל כה-אמר האיש בלכתו לדרוש אלהים לכו ונלכה עד-הראה כי לנביא היום הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה-לנו מלך לשפטנו ויתפלל שמואל אל-יהוה : ז ויאמר יהוה אל-שמואל שמע בקול העם לכל אשר-יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי-אתי מאסו ממלך עליהם : ח ככל-המעשים אשר-עשו מיום העלתי אתם ממצרים ועד-היום הזה ויעזבני ויעבדו אלהים אחרים כן המה עשים גם-לך : ט ועתה שמע בקולם אך כי-העד תעיד בהם והגדת להם משפט המלך אשר ימלך עליהם : י ויאמר שמואל את כל-דברי יהוה אל-העם השאלים מאתו מלך : יא ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלך עליכם אתבניכם יקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו : יב ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי-מלחמתו וכלי רכבו : יג ואת-בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפות : יד ואת-שדותיכם ואת-כרמיכם וזיתיכם החובים יקח ונתן לעבדיו : טו וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו : טז ואת-עבדיכם ואתשפחותיכם ואת-בחוריכם החובים ואת-חמוריכם יקח ועשה למלאכתו : יז צאנכם יעשר ואתם תהיו-לו לעבדים : יח וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם ולא-יענה יהוה אתכם ביום ההוא : יט וימאנו העם לשמע בקול שמואל ויאמרו לא כי אם-מלך יהיה עלינו : כ והיינו גם-אנחנו ככל-הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את-מלחמתנו : כא וישמע שמואל את כל-דברי העם וידברם באזני יהוה : כב ויאמר יהוה אל-שמואל שמע בקולם והמלכת להם מלך ויאמר שמואל אל-אנשי ישראל לכו איש לעירו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר