עמוד:295

פרק ח א ויהי כאשר זקן שמואל וישם את-בניו שפטים לישראל : ב ויהי שם-בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שפטים בבאר שבע : ג ולא-הלכו בניו בדרכיו ויחו אחרי הבצע ויקחושחד ויחו משפט : ד ויתקבצו כל זקני ישראל ויבאו אל-שמואל הרמתה : ה ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה-לנו מלך לשפטנו ככל-הגוים : ו וירע פרק ז א ויבאו אנשי קרית יערים ויעלו את-ארון יהוה ויבאו אתו אל-בית אבינדב בגבעה ואתאלעזר בנו קדשו לשמר את-ארון יהוה : ב ויהי מיום שבת הארון בקרית יערים וירבו הימים ויהיו עשרים שנה וינהו כל-בית ישראל אחרי יהוה : ג ויאמר שמואל אל-כל-בית ישראל לאמר אם-בכל-לבבכם אתם שבים אל-יהוה הסירו את-אלהי הנכר מתוככם והעשתרות והכינו לבבכם אל-יהוה ועבדהו לבדו ויצל אתכם מיד פלשתים : ד ויסירו בני ישראל את-הבעלים ואת-העשתרת ויעבדו את-יהוה לבדו : ה ויאמר שמואל קבצו את-כלישראל המצפתה ואתפלל בעדכם אל-יהוה : ו ויקבצו המצפתה וישאבו-מים וישפכו לפני יהוה ויצומו ביום ההוא ויאמרו שם חטאנו ליהוה וישפט שמואל את-בני ישראל במצפה : ז וישמעו פלשתים כי-התקבצו בני-ישראל המצפתה ויעלו סרני-פלשתים אל-ישראל וישמעו בני ישראל ויראו מפני פלשתים : ח ויאמרו בני-ישראל אל-שמואל אל-תחרש ממנו מזעק אל-יהוה אלהינו וישענו מיד פלשתים : ט ויקח שמואל טלה חלב אחד ויעלהו עולה כליל ליהוה ויזעק שמואל אל-יהוה בעד ישראל ויענהו יהוה : י ויהי שמואל מעלה העולה ופלשתים נגשו למלחמה בישראל וירעם יהוה בקול-גדול ביום ההוא על-פלשתים ויהמם וינגפו לפני ישראל : יא ויצאו אנשי ישראל מן-המצפה וירדפו את-פלשתים ויכום עדמתחת לבית כר : יב ויקח שמואל אבן אחת וישם בין-המצפה ובין השן ויקרא את-שמה אבן העזר ויאמר עד-הנה עזרנו יהוה : יג ויכנעו הפלשתים ולא-יספו עוד לבוא בגבול ישראל ותהי יד-יהוה בפלשתים כל ימי שמואל : יד ותשבנה הערים אשר לקחו-פלשתים מאת ישראל לישראל מעקרון ועד-גת ואת-גבולן הציל ישראל מיד פלשתים ויהי שלום בין ישראל ובין האמרי : טו וישפט שמואל את-ישראל כל ימי חייו : טז והלך מדי שנה בשנה וסבב בית-אל והגלגל והמצפה ושפט את-ישראל את כל-המקומות האלה : יז ותשבתו הרמתה כי-שם ביתו ושם שפט את-ישראל ויבן-שם מזבח ליהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר