עמוד:294

פרק ו א ויהי ארון-יהוה בשדה פלשתים שבעה חדשים : ב ויקראו פלשתים לכהנים ולקסמים לאמר מה-נעשה לארון יהוה הודענו במה נשלחנו למקומו : ג ויאמרו אם-משלחים אתארון אלהי ישראל אל-תשלחו אתו ריקם כי-השב תשיבו לו אשם אז תרפאו ונודע לכם למה לא-תסור ידו מכם : ד ויאמרו מה האשם אשר נשיב לו ויאמרו מספר סרני פלשתים חמשה טחרי זהב וחמשה עכברי זהב כי-מגפה אחת לכלם ולסרניכם : ה ועשיתם צלמי טחריכם וצלמי עכבריכם המשחיתם את-הארץ ונתתם לאלהי ישראל כבוד אולי יקל אתידו מעליכם ומעל אלהיכם ומעל ארצכם : ו ולמה תכבדו את-לבבכם כאשר כבדו מצרים ופרעה את-לבם הלוא כאשר התעלל בהם וישלחום וילכו : ז ועתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי פרות עלות אשר לא-עלה עליהם על ואסרתם את-הפרות בעגלה והשיבתם בניהם מאחריהם הביתה : ח ולקחתם את-ארון יהוה ונתתם אתו אל-העגלה ואת כלי הזהב אשר השבתם לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אתו והלך : ט וראיתם אם-דרך גבולו יעלה בית שמש הוא עשה לנו את-הרעה הגדולה הזאת ואם-לא וידענו כי לא ידו נגעה בנו מקרה הוא היה לנו : י ויעשו האנשים כן ויקחו שתי פרות עלות ויאסרום בעגלה ואתבניהם כלו בבית : יא וישמו את-ארון יהוה אל-העגלה ואת הארגז ואת עכברי הזהב ואת צלמי טחריהם : יב וישרנה הפרות בדרך על-דרך בית שמש במסלה אחת הלכו הלך וגעו ולא-סרו ימין ושמאול וסרני פלשתים הלכים אחריהם עד-גבול בית שמש : יג ובית שמש קצרים קציר-חחים בעמק וישאו את-עיניהם ויראו את-הארון וישמחו לראות : יד והעגלה באה אל-שדה יהושע בית-השמשי ותעמד שם ושם אבן גדולה ויבקעו את-עצי העגלה ואתהפרות העלו עלה ליהוה : טו והלוים הורידו את-ארון יהוה ואת-הארגז אשר-אתו אשר-בו כלי-זהב וישמו אל-האבן הגדולה ואנשי בית-שמש העלו עלות ויזבחו זבחים ביום ההוא ליהוה : טז וחמשה סרני-פלשתים ראו וישבו עקרון ביום ההוא : יז ואלה טחרי הזהב אשר השיבו פלשתים אשם ליהוה לאשדוד אחד לעזה אחד לאשקלון אחד לגת אחד לעקרון אחד : יח ועכברי הזהב מספר כל-ערי פלשתים לחמשת המרנים מעיר מבצר ועד כפר הפרזי ועד אבל הגדולה אשר הניחו עליה את ארון יהוה עד היום הזה בשדה יהושע ביתהשמשי : יט ויך באנשי בית-שמש כי ראו בארון יהוה ויך בעם שבעים איש חמשים אלף איש ויתאבלו העם כי-הכה יהוה בעם מכה גדולה : כ ויאמרו אנשי בית-שמש מי יוכל לעמד לפני יהוה האלהים הקדוש הזה ואל-מי יעלה מעלינו : כא וישלחו מלאכים אל-יושבי קרית-יערים לאמר השבו פלשתים את-ארון יהוה רדו העלו אתו אליכם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר