עמוד:283

לכו חקרו את-הארץ ויבאו הר-אפרים עד-בית מיכה וילינו שם : ג המה עם-בית מיכה והמה הכירו את-קול הנער הלוי ויסורו שם ויאמרו לו מי-הביאך הלם ומה-אתה עשה בזה ומה-לך פה : ד ויאמר אלהם כזה וכזה עשה לי מיכה וישכרני ואהי-לו לכהן : ה ויאמרו לו שאל-נא באלהים ונדעה התצליח דרכנו אשר אנחנו הלכים עליה : ו ויאמר להם הכהן לכו לשלום נכח יהוה דרככם אשר תלכו-בה : ז וילכו חמשת האנשים ויבאו לישה ויראו אתהעם אשר-בקרבה יושבת-לבטח כמשפט צדנים שקט ובטח ואין-מכלים דבר בארץ יורש עצר ורחקים המה מצדנים ודבר אין-להם עם-אדם : ח ויבאו אל-אחיהם צרעה ואשתאל ויאמרו להם אחיהם מה אתם : ט ויאמרו קומה ונעלה עליהם כי ראינו את-הארץ והנה טובה מאד ואתם מחשים אל-תעצלו ללכת לבא לרשת את-הארץ : י כבאכם תבאו אל-עם בטח והארץ רחבת ידים כי-נתנה אלהים בידכם מקום אשר אין-שם מחסור כל-דבר אשר בארץ : יא ויסעו משם ממשפחת הדני מצרעה ומאשתאל שש-מאות איש חגור כלי מלחמה : יב ויעלו ויחנו בקרית יערים ביהודה על-כן קראו למקום ההוא מחנה-דן עד היום הזה הנה אחרי קרית יערים : יג ויעברו משם הר-אפרים ויבאו עד-בית מיכה : יד ויענו חמשת האנשים ההלכים לרגל את-הארץ ליש ויאמרו אל-אחיהם הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד ותרפים ופסל וממכה ועתה דעו מה-תעשו : טו ויסורו שמה ויבאו אל-בית-הנער הלוי בית מיכה וישאלו-לו לשלום : טז ושש-מאות איש חגורים כלי מלחמתם נצבים פתח השער אשר מבני-דן : יז ויעלו חמשת האנשים ההלכים לרגל את-הארץ באו שמה לקחו את-הפסל ואת-האפוד ואת-התרפים ואת-הממכה והכהן נצב פתח השער ושש-מאות האיש החגור כלי המלחמה : יח ואלה באו בית מיכה ויקחו את-פסל האפוד ואת-התרפים ואת-הממכה ויאמר אליהם הכהן מה אתם עשים : יט ויאמרו לו החרש שים-ידך על-פיך ולך עמנו והיה-לנו לאב ולכהן הטוב היותך כהן לבית איש אחד או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל : כ וייטב לב הכהן ויקח את-האפוד ואת-התרפים ואת-הפסל ויבא בקרב העם : כא ויפנו וילכו וישימו את-החף ואת-המקנה ואת-הכבודה לפניהם : כב המה הרחיקו מבית מיכה והאנשים אשר בבתים אשר עם-בית מיכה נזעקו וידביקו את-בני-דן : כג ויקראו אל-בני-דן וימבו פניהם ויאמרו למיכה מה-לך כי נזעקת : כד ויאמר את-אלהי אשר-עשיתי לקחתם ואתהכהן ותלכו ומה-לי עוד ומה-זה תאמרו אלי מה-לך : כה ויאמרו אליו בני-דן אל-תשמע קולך עמנו פן-יפגעו בכם אנשים מרי נפש ואספתה נפשך ונפש ביתך : כו וילכו בני-דן לדרכם וירא מיכה כי-חזקים המה ממנו ויפן וישב אל-ביתו : כז והמה לקחו את אשר-עשה מיכה ואת-הכהן אשר היה-לו ויבאו על-ליש על-עם שקט ובטח ויכו אותם לפי-חרב ואת-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר