עמוד:282

פרק יח א בימים ההם אין מלך בישראל ובימים ההם שבט הדני מבקש-לו נחלה לשבת כי לאנפלה לו עד-היום ההוא בתוך-שבטי ישראל בנחלה : ב וישלחו בני-דן ממשפחתם חמשה אנשים מקצותם אנשים בני-חיל מצרעה ומאשתאל לרגל את-הארץ ולחקרה ויאמרו אלהם פרק יז א ויהי-איש מהר-אפרים ושמו מיכיהו : ב ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשר לקח-לך ואת אלית וגם אמרת באזני הנה-הכסף אתי אני לקחתיו ותאמר אמו ברוך בני ליהוה : ג וישב את-אלף-ומאה הכסף לאמו ותאמר אמו הקדש הקדשתי את-הכסף ליהוה מידי לבני לעשות פסל וממכה ועתה אשיבנו לך : ד וישב את-הכסף לאמו ותקח אמו מאתים כסף ותתנהו לצורף ויעשהו פסל וממכה ויהי בבית מיכיהו : ה והאיש מיכה לו בית אלהים ויעש אפוד ותרפים וימלא את-יד אחד מבניו ויהי-לו לכהן : ו בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה : ז ויהי-נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר-שם : ח וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא ויבא הר-אפרים עד-בית מיכה לעשות דרכו : ט ויאמר-לו מיכה מאין תבוא ויאמר אליו לוי אנכי מבית לחם יהודה ואנכי הלך לגור באשר אמצא : י ויאמר לו מיכה שבה עמדי והיה-לי לאב ולכהן ואנכי אתן-לך עשרת כסף לימים וערך בגדים ומחיתך וילך הלוי : יא ויואל הלוי לשבת את-האיש ויהי הנער לו כאחד מבניו : יב וימלא מיכה את-יד הלוי ויהי-לו הנער לכהן ויהי בבית מיכה : יג ויאמר מיכה עתה ידעתי כי-ייטיב יהוה לי כי היה-לי הלוי לכהן : והמשני את-העמדים אשר הבית נכון עליהם ואשען עליהם : כז והבית מלא האנשים והנשים ושמה כל סרני פלשתים ועל-הגג כשלשת אלפים איש ואשה הראים בשחוק שמשון : כח ויקרא שמשון אל-יהוה ויאמר אדני יהוה זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלהים ואנקמה נקם-אחת משתי עיני מפלשתים : כט וילפת שמשון את-שני עמודי התוך אשר הבית נכון עליהם ויממך עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו : ל ויאמר שמשון תמות נפשי עם-פלשתים ויט בכח ויפל הבית על-המרנים ועל-כל-העם אשר-בו ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו : לא וירדו אחיו וכל-בית אביהו וישאו אתו ויעלו ויקברו אותו בין צרעה ובין אשתאל בקבר מנוח אביו והוא שפט את-ישראל עשרים שנה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר