עמוד:281

ג וישכב שמשון עד-חצי הלילה ויקם בחצי הלילה ויאחז בדלתות שער-העיר ובשתי המזוזות וימעם עם-הבריח וישם על-כתפיו ויעלם אל-ראש ההר אשר על-פני חברון : ד ויהי אחרי-כן ויאהב אשה בנחל שרק ושמה דלילה : ה ויעלו אליה סרני פלשתים ויאמרו לה פתי אותו וראי במה כחו גדול ובמה נוכל לו ואסרנהו לענתו ואנחנו נתן-לך איש אלף ומאה כסף : ו ותאמר דלילה אל-שמשון הגידה-נא לי במה כחך גדול ובמה תאסר לענותך : ז ויאמר אליה שמשון אם-יאסרני בשבעה יתרים לחים אשר לא-חרבו וחליתי והייתי כאחד האדם : ח ויעלו-לה סרני פלשתים שבעה יתרים לחים אשר לא-חרבו ותאסרהו בהם : ט והארב ישב לה בחדר ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון וינתק את-היתרים כאשר ינתק פתיל-הנערת בהריחו אש ולא נודע כחו : י ותאמר דלילה אל-שמשון הנה התלת בי ותדבר אלי כזבים עתה הגידה-נא לי במה תאסר : יא ויאמר אליה אם-אסור יאסרוני בעבתים חדשים אשר לא-נעשה בהם מלאכה וחליתי והייתי כאחד האדם : יב ותקח דלילה עבתים חדשים ותאסרהו בהם ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון והארב ישב בחדר וינתקם מעל זרעתיו כחוט : יג ותאמר דלילה אל-שמשון עד-הנה התלת בי ותדבר אלי כזבים הגידה לי במה תאסר ויאמר אליה אם-תארגי את-שבע מחלפות ראשי עם-הממכת : יד ותתקע ביתד ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון וייקץ משנתו וימע את-היתד הארג ואת-הממכת : טו ותאמר אליו איך תאמר אהבתיך ולבך אין אתי זה שלש פעמים התלת בי ולא-הגדת לי במה כחך גדול : טז ויהי כי-הציקה לו בדבריה כל-הימים ותאלצהו ותקצר נפשו למות : יז ויגדלה את-כל-לבו ויאמר לה מורה לא-עלה על-ראשי כי-נזיר אלהים אני מבטן אמי אם-גלחתי וסר ממני כחי וחליתי והייתי ככל-האדם : יח ותרא דלילה כי-הגיד לה את-כל-לבו ותשלח ותקרא לסרני פלשתים לאמר עלו הפעם כי-הגיד לי את-כל-לבו ועלו אליה סרני פלשתים ויעלו הכסף בידם : יט ותישנהו על-ברכיה ותקרא לאיש ותגלח את-שבע מחלפות ראשו ותחל לענותו ויסר כחו מעליו : כ ותאמר פלשתים עליך שמשון ויקץ משנתו ויאמר אצא כפעם בפעם ואנער והוא לא ידע כי יהוה סר מעליו : כא ויאחזוהו פלשתים וינקרו אתעיניו ויורידו אותו עזתה ויאסרוהו בנחשתים ויהי טוחן בבית האסורים : כב ויחל שערראשו לצמח כאשר גלח : כג וסרני פלשתים נאספו לזבח זבח-גדול לדגון אלהיהם ולשמחה ויאמרו נתן אלהינו בידנו את שמשון אויבינו : כד ויראו אתו העם ויהללו את-אלהיהם כי אמרו נתן אלהינו בידנו את-אויבנו ואת מחריב ארצנו ואשר הרבה את-חללינו : כה ויהי כטוב לבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק-לנו ויקראו לשמשון מבית האסורים ויצחק לפניהם ויעמידו אותו בין העמודים : כו ויאמר שמשון אל-הנער המחזיק בידו הניחה אותי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר