עמוד:275

פרק יא א ויפתח הגלעדי היה גבור חיל והוא בן-אשה זונה ויולד גלעד את-יפתח : ב ותלד אשתגלעד לו בנים ויגדלו בני-האשה ויגרשו את-יפתח ויאמרו לו לא-תנחל בבית-אבינו כי בן- פרק י א ויקם אחרי אבימלך להושיע את-ישראל תולע בן-פואה בן-דודו איש יששכר והוא-ישב בשמיר בהר אפרים : ב וישפט את-ישראל עשרים ושלש שנה וימת ויקבר בשמיר : ג ויקם אחריו יאיר הגלעדי וישפט את-ישראל עשרים ושתים שנה : ד ויהי-לו שלשים בנים רכבים על-שלשים עירים ושלשים עירים להם להם יקראו חות יאיר עד היום הזה אשר בארץ הגלעד : ה וימת יאיר ויקבר בקמון : ו ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ויעבדו את-הבעלים ואת-העשתרות ואת-אלהי ארם ואת-אלהי צידון ואת אלהי מואב ואת אלהי בני-עמון ואת אלהי פלשתים ויעזבו את-יהוה ולא עבדוהו : ז ויחר-אף יהוה בישראל וימכרם ביד-פלשתים וביד בני עמון : ח וירעצו וירצצו את-בני ישראל בשנה ההיא שמנה עשרה שנה את-כל-בני ישראל אשר בעבר הירדן בארץ האמרי אשר בגלעד : ט ויעברו בני-עמון את-הירדן להלחם גם-ביהודה ובבנימין ובבית אפרים ותצר לישראל מאד : י ויזעקו בני ישראל אל-יהוה לאמר חטאנו לך וכי עזבנו את-אלהינו ונעבד את-הבעלים : יא ויאמר יהוה אל-בני ישראל הלא ממצרים ומן-האמרי ומן-בני עמון ומן-פלשתים : יב וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אלי ואושיעה אתכם מידם : יג ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלהים אחרים לכן לא-אוסיף להושיע אתכם : יד לכו וזעקו אל-האלהים אשר בחרתם בם המה יושיעו לכם בעת צרתכם : טו ויאמרו בני-ישראל אל-יהוה חטאנו עשהאתה לנו ככל-החוב בעיניך אך הצילנו נא היום הזה : טז ויסירו את-אלהי הנכר מקרבם ויעבדו את-יהוה ותקצר נפשו בעמל ישראל : יז ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה : יח ויאמרו העם שרי גלעד איש אל-רעהו מי האיש אשר יחל להלחם בבני עמון יהיה לראש לכל ישבי גלעד : לו שלף חרבך ומותתני פן-יאמרו לי אשה הרגתהו וידקרהו נערו וימת : נה ויראו אישישראל כי מת אבימלך וילכו איש למקמו : נו וישב אלהים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו להרג את-שבעים אחיו : נז ואת כל-רעת אנשי שכם השיב אלהים בראשם ותבא אליהם קללת יותם בן-ירבעל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר