עמוד:274

בעלי שכם : כז ויצאו השדה ויבצרו את-כרמיהם וידרכו ויעשו הלולים ויבאו בית אלהיהם ויאכלו וישתו ויקללו את-אבימלך : כח ויאמר געל בן-עבד מי-אבימלך ומי-שכם כי נעבדנו הלא בן-ירבעל וזבל פקידו עבדו את-אנשי חמור אבי שכם ומדוע נעבדנו אנחנו : כט ומי יתן את-העם הזה בידי ואסירה את-אבימלך ויאמר לאבימלך רבה צבאך וצאה : ל וישמע זבל שר-העיר את-דברי געל בן-עבד ויחר אפו : לא וישלח מלאכים אל-אבימלך בתרמה לאמר הנה געל בן-עבד ואחיו באים שכמה והנם צרים את-העיר עליך : לב ועתה קום לילה אתה והעם אשר-אתך וארב בשדה : לג והיה בבקר כזרח השמש תשכים ופשטת על-העיר והנה-הוא והעם אשר-אתו יצאים אליך ועשית לו כאשר תמצא ידך : לד ויקם אבימלך וכלהעם אשר-עמו לילה ויארבו על-שכם ארבעה ראשים : לה ויצא געל בן-עבד ויעמד פתח שער העיר ויקם אבימלך והעם אשר-אתו מן-המארב : לו וירא-געל את-העם ויאמר אלזבל הנה-עם יורד מראשי ההרים ויאמר אליו זבל את צל ההרים אתה ראה כאנשים : לז ויסף עוד געל לדבר ויאמר הנה-עם יורדים מעם טבור הארץ וראש-אחד בא מדרך אלון מעוננים : לח ויאמר אליו זבל איה אפוא פיך אשר תאמר מי אבימלך כי נעבדנו הלא זה העם אשר מאסתה בו צא-נא עתה והלחם בו : לט ויצא געל לפני בעלי שכם וילחם באבימלך : מ וירדפהו אבימלך וינס מפניו ויפלו חללים רבים עד-פתח השער : מא וישב אבימלך בארומה ויגרש זבל את-געל ואת-אחיו משבת בשכם : מב ויהי ממחרת ויצא העם השדה ויגדו לאבימלך : מג ויקח את-העם ויחצם לשלשה ראשים ויארב בשדה וירא והנה העם יצא מן-העיר ויקם עליהם ויכם : מד ואבימלך והראשים אשר עמו פשטו ויעמדו פתח שער העיר ושני הראשים פשטו על-כל-אשר בשדה ויכום : מה ואבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא וילכד את-העיר ואת-העם אשר-בה הרג ויתץ את-העיר ויזרעה מלח : מו וישמעו כל-בעלי מגדל-שכם ויבאו אל-צריח בית אל ברית : מז ויגד לאבימלך כי התקבצו כל-בעלי מגדל-שכם : מח ויעל אבימלך הר-צלמון הוא וכל-העם אשר-אתו ויקח אבימלך את-הקרדמות בידו ויכרת שוכת עצים וישאה וישם על-שכמו ויאמר אל-העם אשר-עמו מה ראיתם עשיתי מהרו עשו כמוני : מט ויכרתו גם-כל-העם איש שוכה וילכו אחרי אבימלך וישימו על-הצריח ויציתו עליהם את-הצריח באש וימתו גם כל-אנשי מגדל-שכם כאלף איש ואשה : נ וילך אבימלך אל-תבץ ויחן בתבץ וילכדה : נא ומגדל-עז היה בתוך-העיר וינסו שמה כל-האנשים והנשים וכל בעלי העיר ויסגרו בעדם ויעלו על-גג המגדל : נב ויבא אבימלך עד-המגדל וילחם בו ויגש עד-פתח המגדל לשרפו באש : נג ותשלך אשה אחת פלח רכב על-ראש אבימלך ותרץ את-גלגלתו : נד ויקרא מהרה אל-הנער נשא כליו ויאמר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר