עמוד:273

פרק ט א וילך אבימלך בן-ירבעל שכמה אל-אחי אמו וידבר אליהם ואל-כל-משפחת בית-אבי אמו לאמר : ב דברו-נא באזני כל-בעלי שכם מה-חוב לכם המשל בכם שבעים איש כל בני ירבעל אם-משל בכם איש אחד וזכרתם כי-עצמכם ובשרכם אני : ג וידברו אחי-אמו עליו באזני כל-בעלי שכם את כל-הדברים האלה ויט לבם אחרי אבימלך כי אמרו אחינו הוא : ד ויתנו-לו שבעים כסף מבית בעל ברית וישכר בהם אבימלך אנשים ריקים ופחזים וילכו אחריו : ה ויבא בית-אביו עפרתה ויהרג את-אחיו בני-ירבעל שבעים איש על-אבן אחת ויותר יותם בן-ירבעל הקטן כי נחבא : ו ויאספו כל-בעלי שכם וכל-בית מלוא וילכו וימליכו את-אבימלך למלך עם-אלון מצב אשר בשכם : ז ויגדו ליותם וילך ויעמד בראש הר-גרזים וישא קולו ויקרא ויאמר להם שמעו אלי בעלי שכם וישמע אליכם אלהים : ח הלוך הלכו העצים למשח עליהם מלך ויאמרו לזית מלכה עלינו : ט ויאמר להם הזית החדלתי את-דשני אשר-בי יכבדו אלהים ואנשים והלכתי לנוע על-העצים : י ויאמרו העצים לתאנה לכי-את מלכי עלינו : יא ותאמר להם התאנה החדלתי את-מתקי ואת-תנובתי החובה והלכתי לנוע על-העצים : יב ויאמרו העצים לגפן לכי-את מלכי עלינו : יג ותאמר להם הגפן החדלתי את-תירושי המשמח אלהים ואנשים והלכתי לנוע על-העצים : יד ויאמרו כל-העצים אל-האטד לך אתה מלך-עלינו : טו ויאמר האטד אל-העצים אם באמת אתם משחים אתי למלך עליכם באו חסו בצלי ואם-אין תצא אש מן-האטד ותאכל את-ארזי הלבנון : טז ועתה אם-באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את-אבימלך ואם-טובה עשיתם עםירבעל ועם-ביתו ואם-כגמול ידיו עשיתם לו : יז אשר-נלחם אבי עליכם וישלך את-נפשו מנגד ויצל אתכם מיד מדין : יח ואתם קמתם על-בית אבי היום ותהרגו את-בניו שבעים איש על-אבן אחת ותמליכו את-אבימלך בן-אמתו על-בעלי שכם כי אחיכם הוא : יט ואםבאמת ובתמים עשיתם עם-ירבעל ועם-ביתו היום הזה שמחו באבימלך וישמח גם-הוא בכם : כ ואם-אין תצא אש מאבימלך ותאכל את-בעלי שכם ואת-בית מלוא ותצא אש מבעלי שכם ומבית מלוא ותאכל את-אבימלך : כא וינס יותם ויברח וילך בארה וישב שם מפני אבימלך אחיו : כב וישר אבימלך על-ישראל שלש שנים : כג וישלח אלהים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם ויבגדו בעלי-שכם באבימלך : כד לבוא חמס שבעים בניירבעל ודמם לשום על-אבימלך אחיהם אשר הרג אותם ועל בעלי שכם אשר-חזקו את-ידיו להרג את-אחיו : כה וישימו לו בעלי שכם מארבים על ראשי ההרים ויגזלו את כל-אשריעבר עליהם בדרך ויגד לאבימלך : כו ויבא געל בן-עבד ואחיו ויעברו בשכם ויבטחו-בו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר