עמוד:268

פרק ו א ויעשו בני-ישראל הרע בעיני יהוה ויתנם יהוה ביד-מדין שבע שנים : ב ותעז יד-מדין על-ישראל מפני מדין עשו להם בני ישראל את-המנהרות אשר בהרים ואת-המערות ואתהמצדות : ג והיה אם-זרע ישראל ועלה מדין ועמלק ובני-קדם ועלו עליו : ד ויחנו עליהם וישחיתו את-יבול הארץ עד-בואך עזה ולא-ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור : ה כי הם ומקניהם יעלו ואהליהם ובאו כדי-ארבה לרב ולהם ולגמליהם אין מספר ויבאו בארץ לשחתה : ו וידל ישראל מאד מפני מדין ויזעקו בני-ישראל אל-יהוה : ז ויהי כי-זעקו בניישראל אל-יהוה על אדות מדין : ח וישלח יהוה איש נביא אל-בני ישראל ויאמר להם כה- רכבי אתנות צחרות ישבי על-מדין והלכי על-דרך שיחו : יא מקול מחצצים בין משאבים שם יתנו צדקות יהוה צדקת פרזנו בישראל אז ירדו לשערים עם-יהוה : יב עורי עורי דבורה עורי עורי דברי-שיר קום ברק ושבה שביך בן-אבינעם : יג אז ירד שריד לאדירים עם יהוה ירד-לי בגבורים : יד מני אפרים שרשם בעמלק אחריך בנימין בעממיך מני מכיר ירדו מחקקים ומזבולן משכים בשבט ספר : טו ושרי ביששכר עם-דברה ויששכר כן ברק בעמק שלח ברגליו בפלגות ראובן גדלים חקקי-לב : טז למה ישבת בין המשפתים לשמע שרקות עדרים לפלגות ראובן גדולים חקרי-לב : יז גלעד בעבר הירדן שכן ודן למה יגור אניות אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון : יח זבלון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה : יט באו מלכים נלחמו אז נלחמו מלכי כנען בתענך על-מי מגדו בצע כסף לא לקחו : כ מן-שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם-סיסרא : כא נחל קישון גרפם נחל קדומים נחל קישון תדרכי נפשי עז : כב אז הלמו עקבי-סוס מדהרות דהרות אביריו : כג אורו מרוז אמר מלאך יהוה ארו ארור ישביה כי לא-באו לעזרת יהוה לעזרת יהוה בגבורים : כד תברך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תברך : כה מים שאל חלב נתנה בספל אדירים הקריבה חמאה : כו ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו : כז בין רגליה כרע נפל שכב בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד : כח בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא בעד האשנב מדוע בשש רכבו לבוא מדוע אחרו פעמי מרכבותיו : כט חכמות שרותיה תענינה אף-היא תשיב אמריה לה : ל הלא ימצאו יחלקו שלל רחם רחמתים לראש גבר שלל צבעים לסיסרא שלל צבעים רקמה צבע רקמתים לצוארי שלל : לא כן יאבדו כל-אויביך יהוה ואהביו כצאת השמש בגברתו ותשקט הארץ ארבעים שנה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר