עמוד:265

פרק ג א ואלה הגוים אשר הניח יהוה לנמות בם את-ישראל את כל-אשר לא-ידעו את כלמלחמות כנען : ב רק למען דעת דרות בני-ישראל ללמדם מלחמה רק אשר-לפנים לא ידעום : ג חמשת סרני פלשתים וכל-הכנעני והצידני והחוי ישב הר הלבנון מהר בעל חרמון עד לבוא חמת : ד ויהיו לנמות בם את-ישראל לדעת הישמעו את-מצות יהוה אשר-צוה אתאבותם ביד-משה : ה ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני החתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי : ו ויקחו את-בנותיהם להם לנשים ואת-בנותיהם נתנו לבניהם ויעבדו את-אלהיהם : ז ויעשו בני-ישראל את-הרע בעיני יהוה וישכחו את-יהוה אלהיהם ויעבדו את-הבעלים ואתהאשרות : ח ויחר-אף יהוה בישראל וימכרם ביד כושן רשעתים מלך ארם נהרים ויעבדו בני-ישראל את-כושן רשעתים שמנה שנים : ט ויזעקו בני-ישראל אל-יהוה ויקם יהוה מושיע לבני ישראל ויושיעם את עתניאל בן-קנז אחי כלב הקטן ממנו : י ותהי עליו רוחיהוה וישפט את-ישראל ויצא למלחמה ויתן יהוה בידו את-כושן רשעתים מלך ארם ותעז ידו על כושן רשעתים : יא ותשקט הארץ ארבעים שנה וימת עתניאל בן-קנז : יב ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ויחזק יהוה את-עגלון מלך-מואב על-ישראל על כי-עשו את-הרע בעיני יהוה : יג ויאסף אליו את-בני עמון ועמלק וילך ויך את-ישראל ויירשו אתעיר התמרים : יד ויעבדו בני-ישראל את-עגלון מלך-מואב שמונה עשרה שנה : טו ויזעקו בישראל ויתנם ביד-שסים וישמו אותם וימכרם ביד אויביהם ממביב ולא-יכלו עוד לעמד לפני אויביהם : טו בכל אשר יצאו יד-יהוה היתה-בם לרעה כאשר דבר יהוה וכאשר נשבע יהוה להם ויצר להם מאד : טז ויקם יהוה שפטים ויושיעום מיד שסיהם : יז וגם אלשפטיהם לא שמעו כי זנו אחרי אלהים אחרים וישתחוו להם סרו מהר מן-הדרך אשר הלכו אבותם לשמע מצות-יהוה לא-עשו כן : יח וכי-הקים יהוה להם שפטים והיה יהוה עםהשפט והושיעם מיד איביהם כל ימי השופט כי-ינחם יהוה מנאקתם מפני לחציהם ודחקיהם : יט והיה במות השופט ישבו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשתחות להם לא הפילו ממעלליהם ומדרכם הקשה : כ ויחר-אף יהוה בישראל ויאמר יען אשר עבדו הגוי הזה את-בריתי אשר צויתי את-אבותם ולא שמעו לקולי : כא גם-אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן-הגוים אשר-עזב יהושע וימת : כב למען נמות בם את-ישראל השמרים הם את-דרך יהוה ללכת בם כאשר שמרו אבותם אם-לא : כג וינח יהוה את-הגוים האלה לבלתי הורישם מהר ולא נתנם ביד-יהושע :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר