עמוד:264

פרק ב א ויעל מלאך-יהוה מן-הגלגל אל-הבכים ס ויאמר אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אלהארץ אשר נשבעתי לאבתיכם ואמר לא-אפר בריתי אתכם לעולם : ב ואתם לא-תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת מזבחותיהם תתצון ולא-שמעתם בקלי מה-זאת עשיתם : ג וגם אמרתי לא-אגרש אותם מפניכם והיו לכם לצדים ואלהיהם יהיו לכם למוקש : ד ויהי כדבר מלאך יהוה את-הדברים האלה אל-כל-בני ישראל וישאו העם את-קולם ויבכו : ה ויקראו שם-המקום ההוא בכים ויזבחו-שם ליהוה : ו וישלח יהושע את-העם וילכו בני-ישראל איש לנחלתו לרשת את-הארץ : ז ויעבדו העם את-יהוה כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושוע אשר ראו את כל-מעשה יהוה הגדול אשר עשה לישראל : ח וימת יהושע בן-נון עבד יהוה בן-מאה ועשר שנים : ט ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנתחרס בהר אפרים מצפון להר-געש : י וגם כל-הדור ההוא נאספו אל-אבותיו ויקם דור אחר אחריהם אשר לא-ידעו את-יהוה וגם את-המעשה אשר עשה לישראל : יא ויעשו בניישראל את-הרע בעיני יהוה ויעבדו את-הבעלים : יב ויעזבו את-יהוה אלהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים וילכו אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעסו את-יהוה : יג ויעזבו את-יהוה ויעבדו לבעל ולעשתרות : יד ויחר-אף יהוה הראנו נא את-מבוא העיר ועשינו עמך חסד : כה ויראם את-מבוא העיר ויכו את-העיר לפיחרב ואת-האיש ואת-כל-משפחתו שלחו : כו וילך האיש ארץ החתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז הוא שמה עד היום הזה : כז ולא-הוריש מנשה את-בית-שאן ואת-בנותיה ואת-תענך ואת-בנתיה ואת-ישבי דור ואת-בנותיה ואת-יושבי יבלעם ואת-בנתיה ואת-יושבי מגדו ואת-בנותיה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת : כח ויהי כי-חזק ישראל וישם את-הכנעני למס והוריש לא הורישו : כט ואפרים לא הוריש את-הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרבו בגזר : ל זבולן לא הוריש את-יושבי קטרון ואת-יושבי נהלל וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס : לא אשר לא הוריש את-ישבי עכו ואת-יושבי צידון ואת-אחלב ואת-אכזיב ואת-חלבה ואת-אפיק ואת-רחב : לב וישב האשרי בקרב הכנעני ישבי הארץ כי לא הורישו : לג נפתלי לא-הוריש את-ישבי בית-שמש ואת-ישבי בית-ענת וישב בקרב הכנעני ישבי הארץ וישבי בית-שמש ובית ענת היו להם למס : לד וילחצו האמרי את-בני-דן ההרה כי-לא נתנו לרדת לעמק : לה ויואל האמרי לשבת בהר-חרס באילון ובשעלבים ותכבד יד בית-יוסף ויהיו למס : לו וגבול האמרי ממעלה עקרבים מהמלע ומעלה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר