עמוד:263

פרק א א ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל ביהוה לאמר מי יעלה-לנו אל-הכנעני בתחלה להלחם בו : ב ויאמר יהוה יהודה יעלה הנה נתתי את-הארץ בידו : ג ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה אתי בגורלי ונלחמה בכנעני והלכתי גם-אני אתך בגורלך וילך אתו שמעון : ד ויעל יהודה ויתן יהוה את-הכנעני והפרזי בידם ויכום בבזק עשרת אלפים איש : ה וימצאו את-אדני בזק בבזק וילחמו בו ויכו את-הכנעני ואת-הפרזי : ו וינס אדני בזק וירדפו אחריו ויאחזו אתו ויקצצו את-בהנות ידיו ורגליו : ז ויאמר אדני-בזק שבעים מלכים בהנות ידיהם ורגליהם מקצצים היו מלקטים תחת שלחני כאשר עשיתי כן שלם-לי אלהים ויביאהו ירושלם וימת שם : ח וילחמו בני-יהודה בירושלם וילכדו אותה ויכוה לפי-חרב ואת-העיר שלחו באש : ט ואחר ירדו בני יהודה להלחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה : י וילך יהודה אל-הכנעני היושב בחברון ושם-חברון לפנים קרית ארבע ויכו את-ששי ואת-אחימן ואת-תלמי : יא וילך משם אל-יושבי דביר ושם-דביר לפנים קרית-ספר : יב ויאמר כלב אשר-יכה את-קרית-ספר ולכדה ונתתי לו את-עכסה בתי לאשה : יג וילכדה עתניאל בן-קנז אחי כלב הקטן ממנו ויתן-לו את-עכסה בתו לאשה : יד ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאתאביה השדה ותצנח מעל החמור ויאמר-לה כלב מה-לך : טו ותאמר לו הבה-לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן-לה כלב את גלת עלית ואת גלת תחתית : טז ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים את-בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את-העם : יז וילך יהודה את-שמעון אחיו ויכו את-הכנעני יושב צפת ויחרימו אותה ויקרא את-שם-העיר חרמה : יח וילכד יהודה את-עזה ואת-גבולה ואת-אשקלון ואת-גבולה ואתעקרון ואת-גבולה : יט ויהי יהוה את-יהודה וירש את-ההר כי לא להוריש את-ישבי העמק כי-רכב ברזל להם : כ ויתנו לכלב את-חברון כאשר דבר משה ויורש משם את-שלשה בני הענק : כא ואת-היבוסי ישב ירושלם לא הורישו בני בנימן וישב היבוסי את-בני בנימן בירושלם עד היום הזה : כב ויעלו בית-יוסף גם-הם בית-אל ויהוה עמם : כג ויתירו ביתיוסף בבית-אל ושם-העיר לפנים לוז : כד ויראו השמרים איש יוצא מן-העיר ויאמרו לו שופטים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר