עמוד:262

את-יהוה לעבד אותו ויאמרו עדים : כג ועתה הסירו את-אלהי הנכר אשר בקרבכם והחו את-לבבכם אל-יהוה אלהי ישראל : כד ויאמרו העם אל-יהושע את-יהוה אלהינו נעבד ובקולו נשמע : כה ויכרת יהושע ברית לעם ביום ההוא וישם לו חק ומשפט בשכם : כו ויכתב יהושע את-הדברים האלה בספר תורת אלהים ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה אשר במקדש יהוה : כז ויאמר יהושע אל-כל-העם הנה האבן הזאת תהיה-בנו לעדה כי-היא שמעה את כל-אמרי יהוה אשר דבר עמנו והיתה בכם לעדה פן-תכחשון באלהיכם : כח וישלח יהושע את-העם איש לנחלתו : כט ויהי אחרי הדברים האלה וימת יהושע בן-נון עבד יהוה בן-מאה ועשר שנים : ל ויקברו אתו בגבול נחלתו בתמנת-סרח אשר בהר-אפרים מצפון להר-געש : לא ויעבד ישראל את-יהוה כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע ואשר ידעו את כל-מעשה יהוה אשר עשה לישראל : לב ואת-עצמות יוסף אשר-העלו בני-ישראל ממצרים קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בניחמור אבי-שכם במאה קשיטה ויהיו לבני-יוסף לנחלה : לג ואלעזר בן-אהרן מת ויקברו אתו בגבעת פינחס בנו אשר נתן-לו בהר אפרים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר