עמוד:261

פרק כד א ויאסף יהושע את-כל-שבטי ישראל שכמה ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשפטיו ולשטריו ויתיצבו לפני האלהים : ב ויאמר יהושע אל-כל-העם כה-אמר יהוה אלהי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלהים אחרים : ג ואקח את-אביכם את-אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל-ארץ כנען וארבה את-זרעו ואתן-לו את-יצחק : ד ואתן ליצחק את-יעקב ואת-עשו ואתן לעשו את-הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים : ה ואשלח את-משה ואת-אהרן ואגף את-מצרים כאשר עשיתי בקרבו ואחר הוצאתי אתכם : ו ואוציא את-אבותיכם ממצרים ותבאו הימה וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ובפרשים ים-סוף : ז ויצעקו אל-יהוה וישם מאפל ביניכם ובין המצרים ויבא עליו את-הים ויכמהו ותראינה עיניכם את אשר-עשיתי במצרים ותשבו במדבר ימים רבים : ח ואביא אתכם אל-ארץ האמרי היושב בעבר הירדן וילחמו אתכם ואתן אותם בידכם ותירשו את-ארצם ואשמידם מפניכם : ט ויקם בלק בן-צפור מלך מואב וילחם בישראל וישלח ויקרא לבלעם בן-בעור לקלל אתכם : י ולא אביתי לשמע לבלעם ויברך ברוך אתכם ואצל אתכם מידו : יא ותעברו את-הירדן ותבאו אל-יריחו וילחמו בכם בעלי-יריחו האמרי והפרזי והכנעני והחתי והגרגשי החוי והיבוסי ואתן אותם בידכם : יב ואשלח לפניכם את-הצרעה ותגרש אותם מפניכם שני מלכי האמרי לא בחרבך ולא בקשתך : יג ואתן לכם ארץ אשר לא-יגעת בה וערים אשר לא-בניתם ותשבו בהם כרמים וזיתים אשר לא-נטעתם אתם אכלים : יד ועתה יראו את-יהוה ועבדו אתו בתמים ובאמת והסירו את-אלהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את-יהוה : טו ואם רע בעיניכם לעבד את-יהוה בחרו לכם היום את-מי תעבדון אם את-אלהים אשר-עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר ואם את-אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את-יהוה : טז ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזב את-יהוה לעבד אלהים אחרים : יז כי יהוה אלהינו הוא המעלה אתנו ואת-אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים ואשר עשה לעינינו את-האתות הגדלות האלה וישמרנו בכל-הדרך אשר הלכנו בה ובכל העמים אשר עברנו בקרבם : יח ויגרש יהוה את-כל-העמים ואת-האמרי ישב הארץ מפנינו גם-אנחנו נעבד אתיהוה כי-הוא אלהינו : יט ויאמר יהושע אל-העם לא תוכלו לעבד את-יהוה כי-אלהים קדשים הוא אל-קנוא הוא לא-ישא לפשעכם ולחחאותיכם : כ כי תעזבו את-יהוה ועבדתם אלהי נכר ושב והרע לכם וכלה אתכם אחרי אשר-היטיב לכם : כא ויאמר העם אל-יהושע לא כי את-יהוה נעבד : כב ויאמר יהושע אל-העם עדים אתם בכם כי-אתם בחרתם לכם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר