עמוד:260

פרק כג א ויהי מימים רבים אחרי אשר-הניח יהוה לישראל מכל-איביהם ממביב ויהושע זקן בא בימים : ב ויקרא יהושע לכל-ישראל לזקניו ולראשיו ולשפטיו ולשטריו ויאמר אלהם אני זקנתי באתי בימים : ג ואתם ראיתם את כל-אשר עשה יהוה אלהיכם לכל-הגוים האלה מפניכם כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם : ד ראו הפלתי לכם את-הגוים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם מן-הירדן וכל-הגוים אשר הכרתי והים הגדול מבוא השמש : ה ויהוה אלהיכם הוא יהדפם מפניכם והוריש אתם מלפניכם וירשתם את-ארצם כאשר דבר יהוה אלהיכם לכם : ו וחזקתם מאד לשמר ולעשות את כל-הכתוב בספר תורת משה לבלתי סורממנו ימין ושמאול : ז לבלתי-בוא בגוים האלה הנשארים האלה אתכם ובשם אלהיהם לאתזכירו ולא תשביעו ולא תעבדום ולא תשתחוו להם : ח כי אם-ביהוה אלהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה : ט ויורש יהוה מפניכם גוים גדלים ועצומים ואתם לא-עמד איש בפניכם עד היום הזה : י איש-אחד מכם ירדף-אלף כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דבר לכם : יא ונשמרתם מאד לנפשתיכם לאהבה את-יהוה אלהיכם : יב כי אם-שוב תשובו ודבקתם ביתר הגוים האלה הנשארים האלה אתכם והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם : יג ידוע תדעו כי לא יוסיף יהוה אלהיכם להוריש את-הגוים האלה מלפניכם והיו לכם לפח ולמוקש ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם עד-אבדכם מעל האדמה החובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם : יד והנה אנכי הולך היום בדרך כל-הארץ וידעתם בכללבבכם ובכל-נפשכם כי לא-נפל דבר אחד מכל הדברים החובים אשר דבר יהוה אלהיכם עליכם הכל באו לכם לא-נפל ממנו דבר אחד : טו והיה כאשר-בא עליכם כל-הדבר החוב אשר דבר יהוה אלהיכם אליכם כן יביא יהוה עליכם את כל-הדבר הרע עד-השמידו אותכם מעל האדמה החובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם : טז בעברכם את-ברית יהוה אלהיכם אשר צוה אתכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף-יהוה בכם ואבדתם מהרה מעל הארץ החובה אשר נתן לכם : והנשיאים מאת בני-ראובן ומאת בני-גד מארץ הגלעד אל-ארץ כנען אל-בני ישראל וישבו אותם דבר : לג וייטב הדבר בעיני בני ישראל ויברכו אלהים בני ישראל ולא אמרו לעלות עליהם לצבא לשחת את-הארץ אשר בני-ראובן ובני-גד ישבים בה : לד ויקראו בני-ראובן ובני-גד למזבח כי עד הוא בינתינו כי יהוה האלהים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר