עמוד:259

בני-ישראל לאמר הנה בנו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה את-המזבח אל-מול ארץ כנען אל-גלילות הירדן אל-עבר בני ישראל : יב וישמעו בני ישראל ויקהלו כל-עדת בניישראל שלה לעלות עליהם לצבא : יג וישלחו בני-ישראל אל-בני-ראובן ואל-בני-גד ואלחצי שבט-מנשה אל-ארץ הגלעד את-פינחס בן-אלעזר הכהן : יד ועשרה נשאים עמו נשיא אחד נשיא אחד לבית אב לכל מחות ישראל ואיש ראש בית-אבותם המה לאלפי ישראל : טו ויבאו אל-בני-ראובן ואל-בני-גד ואל-חצי שבט-מנשה אל-ארץ הגלעד וידברו אתם לאמר : טז כה אמרו כל עדת יהוה מה-המעל הזה אשר מעלתם באלהי ישראל לשוב היום מאחרי יהוה בבנותכם לכם מזבח למרדכם היום ביהוה : יז המעט-לנו את-עון פעור אשר לא-החהרנו ממנו עד היום הזה ויהי הנגף בעדת יהוה : יח ואתם תשבו היום מאחרי יהוה והיה אתם תמרדו היום ביהוה ומחר אל-כל-עדת ישראל יקצף : יט ואך אם-טמאה ארץ אחזתכם עברו לכם אל-ארץ אחזת יהוה אשר שכן-שם משכן יהוה והאחזו בתוכנו וביהוה אל-תמרדו ואתנו אל-תמרדו בבנתכם לכם מזבח מבלעדי מזבח יהוה אלהינו : כ הלוא עכן בן-זרח מעל מעל בחרם ועל-כל-עדת ישראל היה קצף והוא איש אחד לא גוע בעונו : כא ויענו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה וידברו את-ראשי אלפי ישראל : כב אל אלהים יהוה אל אלהים יהוה הוא ידע וישראל הוא ידע אם-במרד ואם-במעל ביהוה אל-תושיענו היום הזה : כג לבנות לנו מזבח לשוב מאחרי יהוה ואם-להעלות עליו עולה ומנחה ואםלעשות עליו זבחי שלמים יהוה הוא יבקש : כד ואם-לא מדאגה מדבר עשינו את-זאת לאמר מחר יאמרו בניכם לבנינו לאמר מה-לכם וליהוה אלהי ישראל : כה וגבול נתן-יהוה ביננו וביניכם בני-ראובן ובני-גד את-הירדן אין-לכם חלק ביהוה והשביתו בניכם את-בנינו לבלתי ירא את-יהוה : כו ונאמר נעשה-נא לנו לבנות את-המזבח לא לעולה ולא לזבח : כז כי עד הוא בינינו וביניכם ובין דרותינו אחרינו לעבד את-עבדת יהוה לפניו בעלותינו ובזבחינו ובשלמינו ולא-יאמרו בניכם מחר לבנינו אין-לכם חלק ביהוה : כח ונאמר והיה כי-יאמרו אלינו ואל-דרתינו מחר ואמרנו ראו את-תבנית מזבח יהוה אשר-עשו אבותינו לא לעולה ולא לזבח כי-עד הוא בינינו וביניכם : כט חלילה לנו ממנו למרד ביהוה ולשוב היום מאחרי יהוה לבנות מזבח לעלה למנחה ולזבח מלבד מזבח יהוה אלהינו אשר לפני משכנו : ל וישמע פינחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר אתו את-הדברים אשר דברו בני-ראובן ובני-גד ובני מנשה וייטב בעיניהם : לא ויאמר פינחס בן-אלעזר הכהן אל-בניראובן ואל-בני-גד ואל-בני מנשה היום ידענו כי-בתוכנו יהוה אשר לא-מעלתם ביהוה המעל הזה אז הצלתם את-בני ישראל מיד יהוה : לב וישב פינחס בן-אלעזר הכהן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר