עמוד:258

פרק כב א אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי מחה מנשה : ב ויאמר אליהם אתם שמרתם את כל-אשר צוה אתכם משה עבד יהוה ותשמעו בקולי לכל אשר-צויתי אתכם : ג לא-עזבתם את-אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה ושמרתם את-משמרת מצות יהוה אלהיכם : ד ועתה הניח יהוה אלהיכם לאחיכם כאשר דבר להם ועתה פנו ולכו לכם לאהליכם אל-ארץ אחזתכם אשר נתן לכם משה עבד יהוה בעבר הירדן : ה רק שמרו מאד לעשות את-המצוה ואת-התורה אשר צוה אתכם משה עבד-יהוה לאהבה את-יהוה אלהיכם וללכת בכל-דרכיו ולשמר מצותיו ולדבקה-בו ולעבדו בכל-לבבכם ובכל-נפשכם : ו ויברכם יהושע וישלחם וילכו אל-אהליהם : ז ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן ולחציו נתן יהושע עם-אחיהם בעבר הירדן ימה וגם כי שלחם יהושע אל-אהליהם ויברכם : ח ויאמר אליהם לאמר בנכסים רבים שובו אל-אהליכם ובמקנה רב-מאד בכסף ובזהב ובנחשת ובברזל ובשלמות הרבה מאד חלקו שלל-איביכם עם-אחיכם : ט וישבו וילכו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה מאת בני ישראל משלה אשר בארץ-כנען ללכת אל-ארץ הגלעד אל-ארץ אחזתם אשר נאחזו-בה על-פי יהוה ביד-משה : י ויבאו אל-גלילות הירדן אשר בארץ כנען ויבנו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה שם מזבח על-הירדן מזבח גדול למראה : יא וישמעו ואת-מגרשה : לא את-חלקת ואת-מגרשה ואת-רחב ואת-מגרשה ערים ארבע : לב וממחה נפתלי את-עיר מקלט הרצח את-קדש בגליל ואת-מגרשה ואת-חמת דאר ואת-מגרשה ואתקרתן ואת-מגרשה ערים שלש : לג כל-ערי הגרשני למשפחתם שלש-עשרה עיר ומגרשיהן : לד ולמשפחות בני-מררי הלוים הנותרים מאת מחה זבולן את-יקנעם ואתמגרשה את-קרתה ואת-מגרשה : לה את-דמנה ואת-מגרשה את-נהלל ואת-מגרשה ערים ארבע : לו וממחה-גד את-עיר מקלט הרצח את-רמת בגלעד ואת-מגרשה ואת-מחנים ואתמגרשה : לז את-חשבון ואת-מגרשה את-יעזר ואת-מגרשה כל-ערים ארבע : לח כל-הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה : לט כל ערי הלוים בתוך אחזת בני-ישראל ערים ארבעים ושמנה ומגרשיהן : מ תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשיה סביבתיה כן לכל-הערים האלה : מא ויתן יהוה לישראל את-כלהארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה וישבו בה : מב וינח יהוה להם ממביב ככל אשרנשבע לאבותם ולא-עמד איש בפניהם מכל-איביהם את כל-איביהם נתן יהוה בידם : מג לא-נפל דבר מכל הדבר החוב אשר-דבר יהוה אל-בית ישראל הכל בא :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר