עמוד:257

פרק כא א ויגשו ראשי אבות הלוים אל-אלעזר הכהן ואל-יהושע בן-נון ואל-ראשי אבות המחות לבני ישראל : ב וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד-משה לתת-לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו : ג ויתנו בני-ישראל ללוים מנחלתם אל-פי יהוה אתהערים האלה ואת-מגרשיהן : ד ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מןהלוים ממחה יהודה וממחה השמעני וממחה בנימן בגורל ערים שלש עשרה : ה ולבני קהת הנותרים ממשפחת מחה-אפרים וממחה-דן ומחצי מחה מנשה בגורל ערים עשר : ו ולבני גרשון ממשפחות מחה-יששכר וממחה-אשר וממחה נפתלי ומחצי מחה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה : ז לבני מררי למשפחתם ממחה ראובן וממחה-גד וממחה זבולן ערים שתים עשרה : ח ויתנו בני-ישראל ללוים את-הערים האלה ואת-מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד-משה בגורל : ט ויתנו ממחה בני יהודה וממחה בני שמעון את הערים האלה אשר-יקרא אתהן בשם : י ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי כי להם היה הגורל ריאשנה : יא ויתנו להם את-קרית ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת-מגרשה סביבתיה : יב ואת-שדה העיר ואת-חצריה נתנו לכלב בן-יפנה באחזתו : יג ולבני אהרן הכהן נתנו אתעיר מקלט הרצח את-חברון ואת-מגרשה ואת-לבנה ואת-מגרשה : יד ואת-יתר ואת-מגרשה ואת-אשתמע ואת-מגרשה : טו ואת-חלן ואת-מגרשה ואת-דבר ואת-מגרשה : טז ואת-עין ואת-מגרשה ואת-יחה ואת-מגרשה את-בית שמש ואת-מגרשה ערים תשע מאת שני השבטים האלה : יז וממחה בנימן את-גבעון ואת-מגרשה את-גבע ואת-מגרשה : יח אתענתות ואת-מגרשה ואת-עלמון ואת-מגרשה ערים ארבע : יט כל-ערי בני-אהרן הכהנים שלש-עשרה ערים ומגרשיהן : כ ולמשפחות בני-קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממחה אפרים : כא ויתנו להם את-עיר מקלט הרצח את-שכם ואת-מגרשה בהר אפרים ואת-גזר ואת-מגרשה : כב ואת-קבצים ואת-מגרשה ואת-בית חורן ואת-מגרשה ערים ארבע : כג וממחה-דן את-אלתקא ואת-מגרשה את-גבתון ואת-מגרשה : כד את-אילון ואת-מגרשה את-גת-רמון ואת-מגרשה ערים ארבע : כה וממחצית מחה מנשה את-תענך ואת-מגרשה ואת-גת-רמון ואת-מגרשה ערים שתים : כו כל-ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני-קהת הנותרים : כז ולבני גרשון ממשפחת הלוים מחצי מחה מנשה את-עיר מקלט הרצח את-גולן בבשן ואת-מגרשה ואת-בעשתרה ואת-מגרשה ערים שתים : כח וממחה יששכר את-קשיון ואת-מגרשה את-דברת ואת-מגרשה : כט את-ירמות ואת-מגרשה את-עין גנים ואת-מגרשה ערים ארבע : ל וממחה אשר את-משאל ואת-מגרשה את-עבדון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר