עמוד:255

פרק יט א ויצא הגורל השני לשמעון למחה בני-שמעון למשפחותם ויהי נחלתם בתוך נחלת בנייהודה : ב ויהי להם בנחלתם באר-שבע ושבע ומולדה : ג וחצר שועל ובלה ועצם : ד ואלתולד ובתול וחרמה : ה וצקלג ובית-המרכבות וחצר סוסה : ו ובית לבאות ושרוחן ערים שלש-עשרה וחצריהן : ז עין רמון ועתר ועשן ערים ארבע וחצריהן : ח וכל-החצרים אשר סביבות הערים האלה עד-בעלת באר ראמת נגב זאת נחלת מחה בני-שמעון למשפחתם : ט מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון כי-היה חלק בני-יהודה רב מהם וינחלו בני-שמעון בתוך נחלתם : י ויעל הגורל השלישי לבני זבולן למשפחתם ויהי גבול נחלתם עד-שריד : יא ועלה גבולם לימה ומרעלה ופגע בדבשת ופגע אל-הנחל אשר על-פני יקנעם : יב ושב משריד קדמה מזרח השמש על-גבול כסלת תבר ויצא אל-הדברת ועלה יפיע : יג ומשם עבר קדמה מזרחה גתה חפר עתה קצין ויצא רמון המתאר הנעה : יד ונסב אתו הגבול מצפון חנתן והיו תצאתיו גי יפתח-אל : טו וקחת ונהלל ושמרון וידאלה ובית לחם ערים שתים-עשרה וחצריהן : טז זאת נחלת בני-זבולן למשפחותם הערים האלה וחצריהן : יז ליששכר יצא הגורל הרביעי לבני יששכר למשפחותם : יח ויהי גבולם יזרעאלה והכסולת ושונם : יט וחפרים ושיאן ואנחרת : כ והרבית וקשיון ואבץ : כא ורמת ועין-גנים ועין חדה ובית פצץ : כב ופגע הגבול בתבור ושחצימה ובית שמש והיו תצאות גבולם הירדן ערים שש-עשרה וחצריהן : כג זאת נחלת מחה בני-יששכר למשפחתם הערים וחצריהן : כד ויצא הגורל החמישי למחה בני-אשר למשפחותם : כה ויהי גבולם חלקת וחלי ובטן ואכשף : כו ואלמלך ועמעד ומשאל ופגע בכרמל הימה ובשיחור לבנת : כז ושב מזרח השמש בית דגן ופגע בזבלון ובגי יפתח-אל צפונה בית העמק ונעיאל ויצא אל-כבול משמאל : כח ועברן ורחב וחמון וקנה עד צידון רבה : כט ושב הגבול הרמה ועד-עיר מבצר-צר ושב הגבול חסה והיו תצאתיו הימה מחבל אכזיבה : ל ועמה ואפק ורחב ערים עשרים ושתים וחצריהן : לא זאת נחלת מחה בני-אשר למשפחתם הערים האלה וחצריהן : לב לבני נפתלי יצא הגורל הששי לבני נפתלי למשפחתם : לג ויהי גבולם מחלף מאלון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל עד-לקום ויהי תצאתיו הירדן : לד ושב הגבול ימה אזנות תבור ויצא משם חוקקה ופגע בזבלון מנגב ובאשר פגע מים וביהודה הירדן מזרח השמש : האלף והיבוסי היא ירושלם גבעת קרית ערים ארבע-עשרה וחצריהן זאת נחלת בני-בנימן למשפחתם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר