עמוד:254

פרק יח א ויקהלו כל-עדת בני-ישראל שלה וישכינו שם את-אהל מועד והארץ נכבשה לפניהם : ב ויותרו בבני ישראל אשר לא-חלקו את-נחלתם שבעה שבטים : ג ויאמר יהושע אל-בני ישראל עד-אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את-הארץ אשר נתן לכם יהוה אלהי אבותיכם : ד הבו לכם שלשה אנשים לשבט ואשלחם ויקמו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבאו אלי : ה והתחלקו אתה לשבעה חלקים יהודה יעמד על-גבולו מנגב ובית יוסף יעמדו על-גבולם מצפון : ו ואתם תכתבו את-הארץ שבעה חלקים והבאתם אלי הנה ויריתי לכם גורל פה לפני יהוה אלהינו : ז כי אין-חלק ללוים בקרבכם כי-כהנת יהוה נחלתו וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה אשר נתן להם משה עבד יהוה : ח ויקמו האנשים וילכו ויצו יהושע את-ההלכים לכתב את-הארץ לאמר לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אלי ופה אשליך לכם גורל לפני יהוה בשלה : ט וילכו האנשים ויעברו בארץ ויכתבוה לערים לשבעה חלקים על-ספר ויבאו אל-יהושע אל-המחנה שלה : י וישלך להם יהושע גורל בשלה לפני יהוה ויחלק-שם יהושע את-הארץ לבני ישראל כמחלקתם : יא ויעל גורל מחה בני-בנימן למשפחתם ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף : יב ויהי להם הגבול לפאת צפונה מן-הירדן ועלה הגבול אל-כתף יריחו מצפון ועלה בהר ימה והיו תצאתיו מדברה בית און : יג ועבר משם הגבול לוזה אל-כתף לוזה נגבה היא בית-אל וירד הגבול עטרות אדר על-ההר אשר מנגב לבית-חרון תחתון : יד ותאר הגבול ונסב לפאת-ים נגבה מן-ההר אשר על-פני בית-חרון נגבה והיו תצאתיו אל-קרית-בעל היא קרית יערים עיר בני יהודה זאת פאת-ים : טו ופאת-נגבה מקצה קרית יערים ויצא הגבול ימה ויצא אל-מעין מי נפתוח : טז וירד הגבול אל-קצה ההר אשר על-פני גי בן-הנם אשר בעמק רפאים צפונה וירד גי הנם אל-כתף היבוסי נגבה וירד עין רגל : יז ותאר מצפון ויצא עין שמש ויצא אל-גלילות אשר-נכח מעלה אדמים וירד אבן בהן בן-ראובן : יח ועבר אל-כתף מול-הערבה צפונה וירד הערבתה : יט ועבר הגבול אל-כתף בית-חגלה צפונה והיו תצאות הגבול אל-לשון ים-המלח צפונה אל-קצה הירדן נגבה זה גבול נגב : כ והירדן יגבל-אתו לפאת-קדמה זאת נחלת בני בנימן לגבולתיה סביב למשפחתם : כא והיו הערים למחה בני בנימן למשפחותיהם יריחו ובית-חגלה ועמק קציץ : כב ובית הערבה וצמרים ובית-אל : כג והעוים והפרה ועפרה : כד וכפר העמנה והעפני וגבע ערים שתים-עשרה וחצריהן : כה גבעון והרמה ובארות : כו והמצפה והכפירה והמצה : כז ורקם וירפאל ותראלה : כח וצלע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר