עמוד:252

פרק טז א ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה המדבר עלה מיריחו בהר בית-אל : ב ויצא מבית-אל לוזה ועבר אל-גבול הארכי עטרות : ג וירד-ימה אל-גבול היפלטי עד גבול בית-חורן תחתון ועד-גזר והיו תצאתיו ימה : ד וינחלו בני-יוסף מנשה ואפרים : ה ויהי גבול בני-אפרים למשפחתם ויהי גבול נחלתם מזרחה עטרות אדר עד-בית חורן עליון : ו ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון ונסב הגבול מזרחה תאנת שלה ועבר אותו ממזרח ינוחה : ז וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו ויצא הירדן : ח מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה והיו תצאתיו הימה זאת נחלת מחה בני-אפרים למשפחתם : ט והערים המבדלות למחה בני-יהודה אל-גבול אדום בנגבה קבצאל ועדר ויגור : כב וקינה ודימונה ועדעדה : כג וקדש וחצור ויתנן : כד זיף וטלם ובעלות : כה וחצור חדתה וקריות חצרון היא חצור : כו אמם ושמע ומולדה : כז וחצר גדה וחשמון ובית פלט : כח וחצר שועל ובאר שבע ובזיותיה : כט בעלה ועיים ועצם : ל ואלתולד וכסיל וחרמה : לא וצקלג ומדמנה וסנסנה : לב ולבאות ושלחים ועין ורמון כל-ערים עשרים ותשע וחצריהן : לג בשפלה אשתאול וצרעה ואשנה : לד וזנוח ועין גנים תפוח והעינם : לה ירמות ועדלם שוכה ועזקה : לו ושערים ועדיתים והגדרה וגדרתים ערים ארבע-עשרה וחצריהן : לז צנן וחדשה ומגדל-גד : לח ודלען והמצפה ויקתאל : לט לכיש ובצקת ועגלון : מ וכבון ולחמס וכתליש : מא וגדרות בית-דגון ונעמה ומקדה ערים שש-עשרה וחצריהן : מב לבנה ועתר ועשן : מג ויפתח ואשנה ונציב : מד וקעילה ואכזיב ומראשה ערים תשע וחצריהן : מה עקרון ובנתיה וחצריה : מו מעקרון וימה כל אשר-על-יד אשדוד וחצריהן : מז אשדוד בנותיה וחצריה עזה בנותיה וחצריה עד-נחל מצרים והים הגדול וגבול : מח ובהר שמיר ויתיר ושוכה : מט ודנה וקרית-סנה היא דבר : נ וענב ואשתמה וענים : נא וגשן וחלן וגלה ערים אחת-עשרה וחצריהן : נב ארב ורומה ואשען : נג וינום ובית-תפוח ואפקה : נד וחמטה וקרית ארבע היא חברון וציער ערים תשע וחצריהן : נה מעון כרמל וזיף ויוחה : נו ויזרעאל ויקדעם וזנוח : נז הקין גבעה ותמנה ערים עשר וחצריהן : נח חלחול בית-צור וגדור : נט ומערת ובית-ענות ואלתקן ערים שש וחצריהן : ס קרית-בעל היא קרית יערים והרבה ערים שתים וחצריהן : סא במדבר בית הערבה מדין וסככה : סב והנבשן ועיר-המלח ועין גדי ערים שש וחצריהן : סג ואת-היבוסי יושבי ירושלם לא-יכלו בני-יהודה להורישם וישב היבוסי אתבני יהודה בירושלם עד היום הזה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר